Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk

Kjernekraft og atomsikkerhet

Ny konsesjon for reaktoren på Kjeller
IFE får fornyet konsesjon for å drive forskningsreaktoren JEEP II og andre atomanlegg på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Halden.
Digitalisering i dekommisjonering
IFE samlet denne første uken av desember noen av verdens fremste forskere og prosjektledere innen dekommisjonering i tre dager på Lillehammer. I løpet av noen tiår skal opptil 90.000 arbeide direkte eller indirekte med dekommisjonering. Da må erfaringer deles og fagmiljøene bli enige om beste praksis.
Strålevernet innstiller til fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller
Statens strålevern innstiller på at IFE kan få fornyet konsesjon til å eie og drive atomanleggene på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden i 10 år fra 1. januar 2019 frem til 31. desember 2028.
Miljøovervåkning KLDRA
KLDRA i Himdalen er det nasjonale anlegget for atomavfall og håndterer alt radioaktivt materiale og alle strålingskilder fra medisin, industri og forskning i Norge. IFE driver KLDRA-anlegget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Anlegget eies av Statsbygg. IFE har et omfattende program for miljøovervåkning for å sikre at avfallet blir trygt og sikkert oppbevart, uten fare for omgivelsene.
IFE inngår samarbeid med det belgiske atomforskningsinstituttet SCK-CEN
Tirsdag 18. september skrev generaldirektør Eric van Walle ved SCK-CEN og adm.dir Nils Morten Huseby ved IFE under en samarbeidsavtale. Avtalen ble inngått i forbindelse med det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) generalkonferanse i Wien.
Svar på Halden Arbeiderblads «ubesvarte spørsmål» til IFE
HA stiller i en kommentar torsdag 28. juni en rekke åpne spørsmål til beslutningen om nedlegging av Haldenreaktoren. Vi har vært tilgjengelige for mediene gjennom prosessen og vi er tilgjengelige nå. Vi svarer selvsagt gjerne på disse spørsmålene.
Haldenreaktoren stenges, men IFE satser videre i Halden
IFEs styre vedtar at Haldenreaktoren stenges. IFE satser videre i Halden på forskning og aktiviteter som ikke avhenger av reaktoren. Nedbyggingen av reaktoren og håndtering av atomavfall vil ta flere tiår.
Haldenreaktorens fremtid
Haldenreaktoren står ved et veiskille. Institutt for energiteknikk (IFE) må i år velge om det skal søkes om konsesjon for videre drift eller nedbygging fra 2021.
Ekstraordinære midler til sikring og atomforskning
Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. I forslaget er det satt av 75,5 millioner kroner i ekstraordinære midler til IFE som følge av tapte inntekter på grunn av driftsstansen i Haldenreaktoren. I tillegg får IFE 10 millioner kroner til sikring av atomanleggene.
Strategisk analyse av fremtidig drift av Haldenreaktoren
IFE ønsker å gi en oppdatering om de strategiske vurderingene om fremtidig drift av Haldenreaktoren og funksjonsfeil på den første stengeventilen.
PRESSEMELDING: Oppstart av Haldenreaktoren utsettes
Institutt for energiteknikk (IFE) har stanset den planlagte oppstarten av Haldenreaktoren i uke 15. Årsaken er at det er oppdaget en feil i en ventil.
Miljøovervåking ved IFE
Kontrollerte utslipp av radioaktivitet kan høres farlig ut. Men hver nordmann får faktisk naturlig i seg en dose radioaktivitet som er 4000 ganger større enn det vi ved IFE har lov til å slippe ut til vann. I denne artikkelen vil vi fortelle om hvordan vi jobber med strålevern, miljøovervåking og utslipp.
IFE og JEEP II-reaktoren en viktig alliert i det største nye forskningsprosjektet i Europa, ESS (European Spallation Source)
Prof. Andreas Schreyer, Forskningsdirektør ved ESS besøkte JEEP II-reaktoren på Kjeller 23.januar. Forskningsdirektøren fremhevet reaktorens betydning for ESS. «JEEP-II produserer nøytroner, det trenger vi» sier Schreyer. «IFE og reaktoren er viktige. Dere utvikler instrumenter som er svært sentrale for oss. IFE er en anerkjent og solid partner og vi ser frem til et langvarig samarbeid».
Verdens største forskningsprosjekt innen atomsikkerhet fortsetter i tre nye år. Haldenprosjekt-avtalen for 2018-2020 ble undertegnet i Paris før jul.
Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECD-organisasjonen, Nuclear Energy Agency (NEA), der 20 land samarbeider om sikker drift av atomkraftverk. Haldenprosjektet (HRP) ledes av IFE. Prosjektet ble etablert allerede i 1958 og markerer i år sitt 60-års jubileeum.
Safety assessment report of the JEEP II research reactor
IFE has received the complete report from the Integrated Safety Assessment of Research Reactors (INSARR) in October 2017 from the International Atomic Energy Agency.
Opprydding i atomavfall
IFE er i full gang med å rydde opp i det gamle atomavfallet. Som del av oppryddingen har vi i dag, tirsdag 21. november, fraktet det gamle lokket til JEEP II-reaktoren på Kjeller til deponering i Himdalen.
Nukleær forskning i en ny tid
Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Vi driver derfor et kontinuerlig arbeid for å forbedre sikkerhet og sikkerhetskultur.
Ny kontrakt med Japan: Bestråling av betong
3. november signerte IFE og det japanske selskapet Kajima en ny kontrakt. Kontrakten har en verdi på 5-6 mill. NOK i år, med muligheter for fortsettelse i 2-3 år og verdi på opp mot 30-40 mill. NOK.
IFEs lagring av flytende radioaktivt avfall
Flytende radioaktivt avfall lagres forskriftsmessig på Kjeller. IFE bygger nytt anlegg der avfallet blir behandlet før det deponeres i KLDRA Himdalen
Pressemelding: Økte bevilgninger til å håndtere Norges atomavfall
Det er positivt at staten tar et tydelig medansvar for håndteringen av atomavfall, samt de utfordringer som er knyttet til fremtidig nedbygging av forskningsreaktorvirksomheten i Norge.