Aktuelt

Økt kunnskap om flerfasestrømning gjennom fireårig forskerprosjekt
Den 20. april 2010 førte en eksplosjon og brann om bord på boreriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen til at 11 personer ble drept og havet ble forurenset av store mengder råolje. Etter to dager sank riggen og etterlot borerøret på havbunnen mens store mengder olje og gass lekket ut fra brønnen gjennom gapet mellom stigerøret (røret opp til plattformen før den sank) og borestrengen som drev boret. Ulykken er kjent som Macondo-ulykken etter navnet på selve brønnen. Forskning kan gi bedre simuleringsmodeller som vil bidra til sikrere og mer effektive brønn-operasjoner og faren for ulykker kan bli redusert.
IFE-akademiet med ny sesong populærvitenskaplige temakvelder
Første kveld er ved IFE-Halden 7. februar og på Kjeller 8. februar. Tema er Superrent silisium til solceller og batterier. Silisium er blitt etterkrigstidens kanskje viktigste grunnstoff, og utgjør hele 27 % av jordskorpa.
Ny rapport: Norske markedsmuligheter i de globale, fornybare verdikjedene
Rapporten setter fokus på fire fornybare energiteknologier som akkurat nå er i ferd med å føre til fundamentale endringer i det globale energimarkedet.
IFE søker regjeringen om fornyet konsesjon
IFE søker regjeringen om fornyet konsesjon for atomanleggene på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Halden for 10 år etter 2018.
Støv og solceller – er det et problem?
Det bygges ut store solparker i tørre ørkenområder. Hvor mye støv legger seg på panelene, og utgjør dette støvet et problem for effekten?
Nederland blir med i Haldenprosjektet
Nederland signerte 1. desember kontrakten Halden Avtalen, og blir formelt tatt inn som det 20. medlemslandet i Haldenprosjektet (HRP) etter godkjenning av Halden Board under møtet som finner sted 9. desember i Paris og etter godkjenning av norsk UD.
Granskning av hendelsen ved Haldenreaktoren
Det er nedsatt en granskingsgruppe som vil gjennomgå alle aspekter ved hendelsen, varslingen og den etterfølgende håndteringen.
Det haster med å komme i gang med atomoppryddingen
Ved Areva i Frankrike planlegges det nå en ny linje ved en fabrikk for å håndtere radioaktivt avfall fra forskingsreaktorer over hele Europa. – Det er kun ved å være med i dette samarbeidet nå vi sikrer oss å få plass, og at de bygger et anlegg som vi kan bruke, understreker IFEs adm.dir. Nils Morten Huseby.
Oppbevaring av flytende radioaktivt avfall i Himdalen
I Himdalen i Aurskog-Høland deponeres lav- og middels radioaktivt avfall. I 2015 gjorde Statens strålevern IFE oppmerksomme på at åtte av tønnene som var innstøpt i dette lageret inneholdt flytende radioaktivt avfall, som IFE etter konsesjonsvilkårene ikke hadde tillatelse til å deponere i Himdalen.
Kan seismiske «piper» oppstå som følge av CO2-lagring?
Når CO2 injiseres i undersjøiske reservoar, kan det påvirke de geologiske strukturene i bakken. Forskere ved IFEs avdeling Miljøteknologi har gjennom 3D-modeller vist at det er mulig at overtrykk fra slike injeksjoner kan forårsake dannelsen av «piper» i de geologiske strukturene i bakken. Dette kan under gitte betingelser føre til at CO2 kan lekke ut fra reservoarene.
Status ved Haldenreaktoren fredag 28. oktober
IFEs hovedfokus nå er å få Haldenreaktoren tilbake til normal vedlikeholdstilstand.
Pressemelding: Utilsiktet utslipp av radioaktivt jod ved Haldenreaktoren
Mandag 24. oktober kl.13.45 ble det registrert et utslipp av radioaktivt jod i forbindelse med håndtering av testbrensel i reaktorhallen ved Haldenreaktoren. Utslippet ble stanset tirsdag 25.oktober kl. 11.23. Utslippet medfører ingen fare for IFEs ansatte eller for omgivelsene.
Kostnadsreduserende tiltak ved IFE
IFE er en uavhengig forskningsstiftelse og er avhengig av oppdragsinntekter i sin virksomhet. Den vanskelige økonomiske situasjonen i energi- og oljenæringen både internasjonalt og i Norge har ført til at IFE har opplevd en betydelig svikt i antall oppdrag og inntekter i andre halvår 2016. For å motvirke effekten av inntektsbortfallet har IFEs styre derfor besluttet å iverksette en rekke kortsiktige sparetiltak.
IFE bidrar i moderniseringen av amerikanske kontrollrom
Det amerikanske Energidepartementet, U.S. Department of Energy, har sammen med forskningsinstitusjonen Idaho National Labs (INL) og flere kjernekraftselskaper startet opp et omfattende program for å modernisere amerikanske kjernekraftverk. I denne forbindelsen har INL kontaktet IFE for å delta i studiene ved INLs kontrollromsimulator. Formålet er å utvikle og teste kontrollromkonsept og -verktøy, og til å måle fordeler og identifisere potensielle ulemper ved disse.
Master- og sommerstudent på IFE
Magnus er masterstudent i Fysikkavdelingen på IFE. Her forteller han hvordan han gikk frem for å knytte kontakt med IFE, og hvordan livet arter seg for en student med kontorplass og arbeidsdager i en forskningsavdeling ved IFE.
Regjeringen vil finansiere opprydding av atomavfall
Næringsminister Monica Mæland annonserte i dag at Staten påtar seg medansvar for finansiering av den fremtidige dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge og for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall.
Radioaktiv kilde kan ha blitt sendt til gjenvinning ved opprydning i et lager på IFE
Kilden utgjør ingen helsemessig risiko. Hendelsen er forskriftmessig varslet til Statens strålevern, og saken er nå avsluttet.
Ny samarbeidsavtale mellom IFE og svenske ÅF
IFE og det svenske ingeniør- og konsulentselskapet ÅF har undertegnet en ikke-bindende samarbeidsavtale med en varighet i første omgang over tre år. Avtalen dekker viktige felles forretningsområder, og aktørene kompletterer hverandre som uavhengige aktører innen forskning og tekniske konsulenttjenester både i Skandinavia og internasjonalt.
NcNeutron: Kick-off for nytt forskningssenter med base i JEEP II-reaktoren
Fysikkavdelingen på IFE har fått en rekordstor bevilgning til nytt vitenskapelig utstyr i JEEP II-reaktorens instrumentpark. – Dette er den største investeringen i reaktoren siden den ble bygget, sier avdelingsleder Bjørn Hauback fornøyd. Totalt 31,1 millioner NOK blir investert. Kick-off for NcNeutron-prosjektet er 17. juni på Kjeller.
Norden kan lykkes med klimamålene
Tre IFE-forskere har bidratt i arbeidet med den omfattende rapporten Nordic Energy Technology Perspectives 2016. Konklusjonen er klar: Det er mulig å nå klimamålene, men det vil kreve omstilling og investeringer.