Sektor Helse, Miljø og Sikkerhet

Sektor Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) skal overvåke og påse at IFE følger lover, forskrifter og interne krav. Avdelingene i sektor HMS gjennomfører det uavhengige interne tilsynet av IFEs virksomheter i Halden og på Kjeller, HMS og kvalitet. Videre har sektoren funksjoner som er ansvarlig for videreutvikling av IFE kvalitetssystem, herunder HMS-system, og system for fysisk beskyttelse av IFE.
Kontakt

Broberg, Helena

Sektordirektør/ Sikkerhetssjef

 

Instituttets forskningsvirksomhet bygger i en stor grad på eksperimenter, som krever bruk av laboratorier. Den mest omfattende eksperimentalvirksomheten foregår i Instituttets nukleære anlegg, hvor Instituttets to forskningsreaktorer er sentrale. I tilknytning til forskningsreaktorene har IFE støtteanlegg som lagre for brukt reaktorbrensel (uran) og laboratorier for å kontrollere og produsere brensel. IFE driver og eier også det nasjonale anlegget for behandling av radioaktivt avfall, hvor behandlingen består i å redusere avfallsvolumene og å sikre avfallet i beholdere før det overføres til det nasjonale deponiet for lav- og middels radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland kommune. IFE har driftsansvaret for dette deponiet.

Utover den nukleære forskningsvirksomheten har IFE også en omfattende forskning på og utvikling av nye, sikre og miljøvennlige teknologiske løsninger for petroleumsutvinning, energiproduksjon og energibruk.

For å sikre et uavhengig internt HMS-tilsyn er de avdelinger som utfører slikt tilsyn organisert i en egen sektor. Sektoren består av avdelingene; Sikkerhet og Kvalitetssikring, Miljø- og strålevern på Kjeller og Strålevern i Halden.

Avdelingen Sikkerhet og Kvalitetssikring har funksjonene:

 • Overordnede sikkerhetsfunksjon
 • Overordnet kvalitetsstyringsfunksjon
 • Kontrakter
 • Innovasjon og kommersialisering
 • Internasjonale organisasjoner
 • Sikkerhetskontroll med nukleære materialer
 • System for fysisk beskyttelse
 • Datasikkerhet
 • Beredskap
 • Internkontrolloppgaver som adgangskontroll, fysisk sikring av anleggene på Kjeller, bedriftshelsetjeneste og generelt vernearbeid.

Avdeling Miljø- og strålevern består av ca 20 medarbeidere fordelt på 2 seksjoner, Strålevern og Miljøovervåking og har følgende oppgaver ved IFEs anlegg på Kjeller:

 • Seksjon Strålevern har som hovedoppgave å påse at all bruk av strålekilder og radioaktivt materiale er i overensstemmelse med nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer og med anbefalinger fra internasjonale organisasjoner. Seksjonen overvåker også doser til arbeidstakere og radioaktivitet på arbeidsplasser.

 • Seksjon Miljøovervåking overvåker utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann fra IFEs nukleære anlegg på Kjeller, og kontrollerer at disse ikke overskrider utslippsgrenser gitt av Statens strålevern. Seksjonen overvåker også radioaktivitet i miljøet rundt IFEs anlegg på Kjeller, I Nitelva og i Øyern og rundt deponiet i Himdalen.

Avdeling Stråleverns oppgaver i Halden er primært rettet mot IFEs nukleære virksomhet i Halden. Hovedoppgaver omfatter overvåking av stråledoser til de ansatte og radiologisk overvåking av det interne arbeidsmiljø så vel som det eksterne miljø rundt anlegget.