Energi- og Miljøteknologi

Hovedmålet for sektoren Energi- og Miljøteknologi er å bidra til effektiv energibruk, og utvikling av nye miljøvennlige energisystemer, prosesser og produkter i norsk industri.
Kontakt

Holt, Arve

Forskningsdirektør

 

Fokuset for IFEs energi- og miljøforskning er fornybare energikilder som sol og vind, batterier og hydrogen som fremtidens energibærere, nye materialer og nanoteknologi samt klimateknologi med CO2-håndtering. IFE driver landets eneste anlegg for mottak, behandling og lagring av lav- og middels radioaktivt avfall.
Antall ansatte er ca. 75 med en omsetning på ca. 140 MNOK.

Hovedområder:

  • Energisystemanalyse; i hovedsak basert på modellen MARKAL som behandler informasjon om energikostnader relatert til energiteknologier.
  • Vindenergi; basert på kompetanse innen aerodynamikk knyttet til turbinblader og metoder for simulering av vind over komplekst terreng.
  • Hydrogen som energibærer; faglig forankret i systemanalyser og laboratorievirksomhet i forbindelse med elektrolysører, brenselceller, H2-lager og batterier, samt materialer som metallhydrider for hydrogenlagring. Se også Fysikkavdelingen.
  • Varmepumper; basert på hybride løsninger - kompresjon/absorpsjon og naturlige medier for oppgradering av industriell spillvarme til over 100°C.
  • Solenergi; utvikling av metoder og prosesser for fremstilling av solceller basert på silisium; komplett produksjonslinje og avansert karakteriseringslaboratorium
  • CO2-håndtering; hydrogenproduksjon fra naturgass og biogass med integrert CO2-fangst, undergrunnsdeponering og industriell bruk av CO2 basert på fluid og mineral reaksjoner
  • Isotopsystemer; bruk av naturlige sporstoff anvendt for simulering og monitorering av naturlige prosesser, massespektrometriske bestemmelser av stabile og radiogene isotoper
  • Avfallsteknologi; sikker behandling, transport, lagring og deponering av radioaktivt avfall.

IFE er i dag det største FoU-miljø på nye fornybare energikilder, industriell energieffektivisering og energiforskning totalt i Norge. Det tas sikte på å befeste og styrke denne posisjonen, ikke minst ved å satse på energirelatert miljøforskning. Dette omfatter også radioøkologi og strålevern i forbindelse med radioaktiv forurensning, spesielt i nordområdene. Se også avd. Miljø- og strålevern.