Materialteknologi

JEEP II-reaktoren på Kjeller

JEEP II-reaktoren på Kjeller gjør nøytroner tilgjengelige for forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi.
Kontakt

Reistad, Ole

Avdelingsleder

 

JEEP II-reaktoren vært i drift siden 1967. Reaktoren er del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen for grunnleggende fysikkforskning og materialteknologi. Forskning på material- og nanoteknologi krever eksperimentelle anlegg; anlegg der ulike typer materialer kan underlegges fundamentale undersøkelser av atom- og molekylstruktur. I et slikt anlegg kan lys eller partikler sendes inn mot og registreres ut av de ulike materialene. I denne sammenheng er nøytroner særegne; nøytrale, store og i noen tilfeller energirike bærer de med seg unik informasjon.

JEEP II er Norsk Senter for Nøytronforsknings (NcNeutron) eneste eksperimentelle anlegg, og eneste anlegg i Norden av denne typen. NcNeutron har de siste årene mottatt over 30 mill. kr i infrastrukturmidler fra Forskningsrådet. I NcNeutron deltar både SINTEF, Universitetet i Stavanger, Universitet i Oslo og NTNU.

Del av europeisk forskningsinfrastruktur

Nøytronet ble oppdaget i 1931, og i løpet av 1940-tallet kom erkjennelsen om at nøytroner er fritt tilgjengelige i en kjernereaksjon. Gradvis kom erkjennelsen av at denne typen forskning; empirisk testing av materialer ved partikler og lys av ulike karakter, er ryggraden i materialforskningen. Nøytroner er mer følsomme for lette atomer som hydrogen og karbon enn røntgenstråler. De er derfor svært nyttige i studier av hydrokarboner og biologiske materialer.

Nøytroner er fortsatt sentralt i materialforskningen, men det er kommet til stadige nye anlegg med større muligheter for innsikt i stadig mer detaljerte egenskaper ved materialene.

Nøytronforskere har utviklet tredje generasjons nøytronkilder basert på spallasjonsteknikk (spallasjon = splitting av atomkjerner i tre eller flere deler). Verdens største spallasjonskilde bygges i Lund, Sverige (ESS), og skal etter planen stå ferdig i 2023. NcNeutron har et strategisk samarbeid med ESS om bruk av JEEP II som testanlegg for instrumentering for ESS, opplæring av studenter og forberedelse av eksperimenter som senere gjennomføres ved ESS.

Infrastruktur for medisin og fornybar energi

JEEP II er et nasjonalt kompetansesenter på nøytroner og fisjon, for alle utdanningsnivå, og en internasjonal samarbeidspartner for forsknings- og utviklingsprosjekter innen teknikker for bruk av nøytroner, i utvikling av medisinsk og industriell bruk av strålingskilder.

Siden reaktoren er enkel å starte opp og stenge ned, er den velegnet til produksjon av ulike isotoper for medisinsk forskning eller industrielle formål. De viktigste kundene for JEEP II er nasjonale kunnskaps- og utdanningsinstitusjoner innen NcNeutron. I tillegg har vi et kommersielt marked for bestrålingstjenester for medisinsk industri og annen industri. Med en reaktor kommer en hel infrastruktur innen strålevern og sikkerhet som er unik for IFE.

Sentral i nedrustning av atomvåpen

Siden fisjon er sentralt for produksjon av nøytroner, er JEEP II et senter for forståelse av fisjon, sikkerhet ved reaktorer og også nedrustning. Det er de siste 10 årene gjennomført flere øvelser opp mot verifikasjon av nedrustning av atomvåpen i samarbeid med nasjonale instanser som Utenriksdepartementet og Forsvaret.

 

Foto: Mona L. Ramstad, IFEReaktorbygningen på Kjeller (Foto: Mona L. Ramstad, IFE)

Foto: Sverre Hval, IFEReaktorhallen med instrumenter som benyttes i avansert materialforskning (Foto: Sverre Hval, IFE)

2018-01-26 Silje Aspholm Hole