Kjernekraft og atomsikkerhet

Svar på Halden Arbeiderblads «ubesvarte spørsmål» til IFE

HA stiller i en kommentar torsdag 28. juni en rekke åpne spørsmål til beslutningen om nedlegging av Haldenreaktoren. Vi har vært tilgjengelige for mediene gjennom prosessen og vi er tilgjengelige nå. Vi svarer selvsagt gjerne på disse spørsmålene.
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

 

Olav Fjell, styreleder IFE

Nils Morten Huseby, administrerende direktør IFE

Vi har stor forståelse for at dette skaper et stort engasjement blant de ansatte og i Halden ellers. Det har vært en krevende tid for IFE, og spesielt for våre ansatte som har opplevd usikkerhet på kroppen i Halden. Vår fremste prioritet er å sikre langsiktighet og trygghet for IFE og alle som jobber her. IFE satser videre i Halden. Det vil være mange samfunnsviktige arbeidsoppgaver ved IFE i Halden fremover, og vi har ingen planer om nedbemanning.

HA stiller i torsdagens utgave seks spørsmål de mener er ubesvart. Vi besvarer dem i samme rekkefølge her:

* Hvorfor har styret slik hastverk?

Dette har ikke vært noen hastverksprosess. Spørsmålet om driftsgrunnlaget for Haldenreaktoren har vært på agendaen i en rekke styremøter ved IFE siden begynnelsen av 2000-tallet på grunn av sviktende økonomi. Siden sommeren 2017 har IFEs styre har hatt en grundig prosess for å vurdere om det er et langsiktig markedsgrunnlag for reaktoren. Bakgrunnen er at konsesjonen utløper i 2020, og styret måtte beslutte innen midten av 2018 hva slags konsesjon IFE skal søke om fra 2021. Styret har diskutert saken grundig i flere styremøter i løpet av det siste året.

Prosessen med å få en ny konsesjon for å drive en forskningsreaktor er naturlig nok omfattende, langvarig og komplisert. Søknadsbehandlingen tar to år og erfaringsmessig tar det opp mot et halvt år å utarbeide søknaden. Det betyr at vi senest et halvt år før søknadsfristen må ha en klar plan for langsiktig drift. Konsesjonssøknaden må klart vise at det er grunnlag for aktivitet, bærekraftig og samfunnsnyttig drift i minst ti år. Da må det være et betalingsvillig marked for forskningen ved reaktoren. Etter Fukushima-ulykken i 2011 har markedsgrunnlaget blitt redusert kraftig, og i tillegg har vi fått en rekke innstramminger i konsesjonsvilkårene som gjør at det blir dyrere og mer krevende å fortsette driften. I løpet av det siste året har vi snudd alle steiner for å få på plass et langsiktig driftsgrunnlag, men gapet mellom forventede inntekter og utgifter er altfor stort til at det er mulig for IFE å drive reaktoren videre.

Den krevende økonomiske situasjonen ble til en akutt krise da IFE i mars 2018 ved en vedlikeholdsinspeksjon oppdaget feil ved en svært viktig sikkerhetsventil. Reaktoren er stanset og IFE mister inntekter. IFEs styre og ledelse har ansvar for å sikre at det er forsvarlig økonomi til å drive stiftelsen videre, slik at det var helt nødvendig å ta en beslutning nå for å sikre at IFE kan bestå som forskningsinstitutt.

* Hvorfor har ikke de tillitsvalgte blitt tatt med på råd?

Vi har vært svært opptatte av å involvere de ansatte i prosessen. De er vår fremste ressurs, også når det gjelder å finne nye markedsmuligheter og inntekter. Tillitsvalgte var med i styringsgruppen for utarbeidelse av undersøkelsen av markedspotensialet og deltok i ukentlige møter fra februar til påske der alle beregninger ble diskutert og gjennomgått. Tillitsvalgte deltar også i arbeidsgrupper som diskuterer arbeidsoppgaver og kompetansebehov fremover.

HA omtaler videre påstander om at IFE skal ha brutt drøftingsreglene og Hovedavtalen. Det mener vi at IFE ikke har gjort. Vi har hatt en rekke informasjons- og drøftingsmøter med tillitsvalgte gjennom hele våren der situasjonen ved Haldenreaktoren har vært hovedtema. Vi har siden januar og frem til 22. juni hatt seks informasjons- eller drøftingsmøter med tillitsvalgte, og vi har i tillegg avholdt ti allmøter for alle ansatte ved IFE siden januar. I disse møtene er underlaget for styrets beslutning blitt presentert fortløpende ettersom vi har fått på plass utredninger og fakta.

Det har ikke fremkommet påstander hverken muntlig eller gjennom protokolltilførsler fra tillitsvalgte om at IFE ikke har overholdt sine forpliktelser iht. hovedavtalene i noen av møtene vi har hatt i hele 2018 inntil det ble fremsatt dagen før styremøtet.

Vi forstår at det er et stort behov for informasjon, og har gitt tillitsvalgte oppdatert informasjon så langt som mulig i forhold til når informasjonen har vært tilgjengelig. De tillitsvalgte fikk bl.a. anledning til å lese gjennom alle styredokumenter og øvrige bakgrunnsdokumenter fem dager før styremøtet. I den forbindelse ble det også avholdt et fire timer langt drøftingsmøte.

*Hvorfor kunne ikke styret utsette avgjørelsen inntil saksbehandlingen og grunnlaget for beslutningen var tilfredsstillende?

IFEs styre mener at saksbehandlingen og underlaget var grundig og tilstrekkelig for å ta beslutningen. IFE har i over et år utredet fremtiden for Haldenreaktoren. Vi har siden sommeren 2017 og frem til nå arbeidet med å sikre tilstrekkelige inntekter til å forsvare en søknad om driftskonsesjon fra 2021. Vi har reist verden rundt og besøkt kunder for å få nye prosjekter, vi har undersøkt om vi kan finne nye bruksområder for reaktoren og vi har undersøkt om vi kan redusere driftskostnadene.

Til tross for dette viste de omfattende utredningene et så stort avvik mellom driftskostnader og inntekter at det ikke var grunnlag for å søke om ny driftskonsesjon. IFEs styre ville i denne situasjonen handlet uansvarlig om det besluttet å drive reaktoren videre, noe som ville satt hele forskningsinstituttet med 650 ansatte på spill.

* Hvordan kan styret fatte en slik beslutning uten å ha et klart svar til de ansatte om hva vedtaket konkret vil bety for driften framover?

Vi har gitt så klare svar til de ansatte som det er mulig å gi på dette tidspunkt. IFE satser videre i Halden og har ingen planer om nedbemanning verken på kort eller lang sikt. Mange av våre forskningsaktiviteter i Halden er ikke avhengige av drift ved reaktoren. Eksempelvis har vi et ledende forskningsmiljø innen digitale systemer og IT. I tillegg vil jobben med å dekommisjonere reaktoren kreve betydelig kompetanse og ressurser fra IFE i flere tiår fremover. Men vi er også avhengige av fortsatt støtte og involvering fra staten for å kunne gi klare svar om de neste årene. Staten vet hvor viktig det er å sikre kompetansen i Halden og vi opplever at de forstår problemstillingene godt siden de i 2018 har tilført IFE 125 millioner kroner for å holde på kompetansen for å planlegge dekommisjonering.

* Hvorfor lyttet ikke styret til IAEA som ifølge de ansatte klart gir uttrykk for at det ikke er lurt å fatte vedtak om dekommisjonering før det foreligger konkrete og gjennomarbeide planer for hvordan dette skal gjøres?

IFE har hele tiden operert i tråd med alle konsesjonsbestemmelser og krav fra myndighetene og internasjonale anbefalinger fra IAEA. Et av konsesjonsvilkårene er at IFE har oppdaterte dekommisjoneringsplaner. Dette har vi, og våre planer ble oppdatert så sent som i februar i år. Nå som reaktoren er vedtatt nedlagt må denne planen detaljeres videre og det må søkes om konsesjon for dekommisjonering. Det er imidlertid en hel rekke arbeidsoppgaver som allerede nå kan gjøres innen rammen av nåværende konsesjon, slik at det er lite sannsynlig at våre ansatte ikke vil få nok å gjøre.

Kompetansen og erfaringen til IFEs ansatte er viktig, og IFE planlegger ingen nedbemanning. Det vil være omfattende arbeidsoppgaver ved reaktoren i flere tiår fremover. IFE legger opp til systematisk kompetanseutvikling og kursing av våre ansatte for å kunne gjøre de oppgavene som vil oppstå i ulike faser av dekommisjoneringen. I tillegg vil vi jobbe målrettet med å sikre forskningsprosjekter og arbeidsoppgaver som ikke er avhengige av reaktoren.

* Hvilken rolle har de statlige myndighetene hatt i denne prosessen?

Staten har gitt avgjørende støtte til IFE i en svært krevende fase, men de har også gjort det klart at det er grenser for hvor lenge de vil fortsette med det. Rammene har de siste årene blitt betydelig strammere for vår drift, blant annet gjennom at medlemslandene er pålagt å selv håndtere brukt brensel etter forskning ved Haldenreaktoren. Staten har også signalisert at «forurenser betaler» prinsippet vil bli innført også i Norge, slik at IFE og kundene må betale for kostnadene for håndtering og lagring av atomavfall i fremtiden. Det har gjort at vi har fått et likere regelverk med resten av Europa, men det har samtidig gjort det langt dyrere å forske på dette i Norge.

Vi opplever at politikerne anerkjenner den fantastiske historien til IFE gjennom 60 år, som statsråd Torbjørn Røe Isaksen har omtalt som et atomeventyr. Det har blitt skapt store verdier og vi har sett knoppskyting både i Halden og resten av Norge. Vi var de første som jobbet med VR-teknologi i Norge, vi har utviklet lavutslippsløsninger for oljenæringen og vi har tatt oljeteknologien videre inn i helsesektoren. Vi opplever at politikerne er interessert i IFEs historie og vi opplever at de har engasjert seg i å sikre fremtiden vår.

* Hva har lokalpolitikerne i Halden gjort i denne prosessen?

IFE har god dialog med lokalsamfunnet i Halden, med politisk ledelse og administrasjonen i kommunen. Vi erfarer at de har stor interesse for IFE, og at det er forståelse for styrets vedtak for å bringe virksomheten i Halden inn i en ny tid.

2018-06-29