Kjernekraft og atomsikkerhet

Strategisk analyse av fremtidig drift av Haldenreaktoren

IFE ønsker å gi en oppdatering om de strategiske vurderingene om fremtidig drift av Haldenreaktoren og funksjonsfeil på den første stengeventilen.
Strategisk analyse av fremtidig drift av Haldenreaktoren
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

 

Inneværende konsesjon for Haldenreaktoren (HBWR) utgår ved årsskiftet 2020/21, og IFE må søke om ny konsesjon i løpet av 2018. IFE har over flere år hatt økonomiske utfordringer relatert til drift av Haldenreaktoren, og har på den bakgrunn utført en omfattende utredning av markedsgrunnlaget for reaktoren. Den strategiske analysen omfatter en grundig gjennomgang av investeringsbehovet, vurdering av økonomisk risiko og utsiktene for nye markedsområder, samt etablering av ny modell for medlemsavgiften til Haldenprosjektet i regi av OECD/NEA som IFE er vertskap for.

I styremøte 24. april fikk IFEs styre gjennomgang av de strategiske analysene. Analysene konkluderer med at videre drift av reaktoren vil kreve betydelig økning i inntekter og økonomiske garantier som går langt ut over hva IFE har anledning til å håndtere av økonomisk risiko.

Ut fra en helhetsvurdering, besluttet IFEs styre å ta initiativ overfor Staten om finansiering av dekommisjonering av Haldenreaktoren, med sikte på at en beslutning om reaktorens fremtid kan fattes i styremøtet 27. juni 2018.

IFE og Norge har fortsatt sterk forpliktelse overfor Haldenprosjektet. IFE vil i tiden fremover undersøke mulighetene for å revidere OECD Haldenprosjektet, spesielt Brensel & Material-delen, slik at det kan videreføres dersom driften ved Haldenreaktoren avsluttes.

Funksjonsfeil ved første stengeventil

I mars informerte IFE om at det er feil på en ventil i Haldenreaktoren. Ventilfeilen ble oppdaget under ordinær vedlikeholdsinspeksjon. Det gjelder første stengeventilen i primærkretsen, som er klassifisert som en Asme klasse 1 ventil med sikkerhetsfunksjon.

Den defekte ventilen fører til at man ikke kan fullt ut stenge vanngjennomstrømningen i ventilen. Det er ingen lekkasje til omgivelsene og ingen fare for helse, miljø eller sikkerhet. Reaktoren kan imidlertid ikke startes opp igjen før det er normal funksjonalitet i ventilen, og det vil være nødvendig å skifte ventil. IFE vil gjennomføre en grundig årsaksanalyse for å finne årsaken til ventilfeilen. IFE kan ikke starte reaktoren før Statens strålevern har godkjent årsaksanalysene og sikkerhetsanalysene for reparasjonen.

IFE hadde planlagt å starte opp Haldenreaktoren medio april etter vedlikeholdsstansen. Informasjon fra leverandør indikerer at estimert leveringstid er 12-15 måneder for en ny ventil. Det vil ta måneder å utføre grundig årsaksanalyse, sikkerhetsvurderinger og risikoanalyse. Ut fra nåværende informasjon antar IFE at reaktoren ikke vil være i drift frem til midten av 2019.

Denne situasjonen vil påvirke det pågående 2018-2020 Brensel & Materialprogrammet, så vel som bilaterale prosjekter som krever bestråling i Haldenreaktoren. IFE forsikrer om at vi gjør vårt ytterste for å håndtere situasjonen så effektivt som mulig innen rammene av Haldenreaktorens konsesjonsvilkår og ivaretakelse av sikkerhet, helse og miljø.

2018-04-27