Kjernekraft og atomsikkerhet

Strålevernet innstiller til fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller

Statens strålevern innstiller på at IFE kan få fornyet konsesjon til å eie og drive atomanleggene på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden i 10 år fra 1. januar 2019 frem til 31. desember 2028.
Strålevernet innstiller til fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller
Kontakt

Reistad, Ole

Avdelingsleder

 

JEEP II-reaktoren på Kjeller. Foto: Espen Solli, 2018

Statens strålevern innstiller på fornyet konsesjon for å eie og drive atomanlegg, mens Kongen i statsråd tar beslutning om konsesjon. Dette må skje innen utgangen av året ettersom nåværende konsesjon gjelder frem til 1. januar 2019.

-   Vi er svært tilfredse med innstillingen til Statens strålevern. Anleggene er viktig infrastruktur for forskning i Norge og internasjonalt. JEEP II-reaktoren på Kjeller er «Norges største mikroskop» som gjør det mulig å drive banebrytende forskning på nye materialer som brukes i blant annet batterier, fornybar energi og hydrogen. Den brukes også til å forske på nye legemidler, spesielt innen kreft, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Underlaget for vurderingen består av konsesjonssøknadens dokumenter, opplysninger fremkommet på møter mellom Strålevernet og IFE, utførte tilsyn, gjeldende regelverk og internasjonale anbefalinger. Strålevernet har også gjennomgått revisjoner gjennomført ved IFE av det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som foretok en gjennomgang av JEEP II-reaktoren på invitasjon fra IFE høsten 2017.

Strålevernet skriver i sin innstilling at de ut fra helhetsvurdering konkluderer med at det ikke er funnet alvorlige grunnleggende sikkerhetsproblemer som er til hinder for å innstille til konsesjon. Unntaket er JEEP I stavbrønn der det burde vært flere barrierer mot utslipp til omgivelsene. IFE har iverksatt særlige tiltak for å følge opp sikkerheten ved dette anlegget slik at situasjonen er akseptabel, både gjennom utvidet overvåking, forsterket oppfølging av beholderne som brenslet lagres i, samt informasjonstiltak. I tillegg legger IFE en plan i tett kontakt med Statens strålevern for å flytte brenslet til et bedre lagringssted så snart som mulig.

Strålevernet vurdere videre at sikkerhetsrapportene for IFEs atomanlegg er bare delvis i tråd med internasjonale anbefalinger og sikkerhetsstandarder, internasjonal praksis og nasjonale krav. Strålevernet har i løpet av konsesjonsbehandlingen identifisert sikkerhetsmessige forhold som må utvikles, analyseres og beskrives bedre i sikkerhetsrapportene for de ulike anleggene. I tillegg mener Strålevernet at det er behov for å styrke sikkerheten i visse deler av driften. IFE har allerede implementert en del av Strålevernets kommentarer, men sikkerhetsrapportene må utvikles videre og IFE har frist til 31. desember 2020 med å rette opp dette.

Denne innstillingen er nå sendt til Helse og omsorgsdepartementet, som vil bruke denne som grunnlag for konsesjon til IFE som gjelder fra og med 1. januar 2019. Ytterligere tilleggskrav kan komme i denne behandlingen, også en justering av lengden på konsesjonsperioden. Ved forrige behandling av konsesjon for drift av Haldenreaktoren kom det krav i Regjeringens egen behandling som blant annet strammet til muligheten til å lagre brensel fra utenlandske partnere etter eksperimenter i Halden.

2018-11-08 Silje Aspholm Hole.