Uavhengig ekspertgruppe har vurdert sikkerhetskulturen ved IFE

Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår sikkerhet og sikkerhetskultur. Som en del av dette arbeidet har IFE invitert Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til å gjennomgå sikkerhetskulturen og gi anbefalinger for videre utvikling.
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

 

Ekspertgruppen fra IAEA har i to uker gjennomgått sikkerhetskulturen ved IFE. De endelige konklusjonene og forslag til forbedringer vil bli fremlagt i en rapport til sommeren. IFE har fått presentert hovedfunnene i en gjennomgang og foreløpig rapport.

IAEA mener at IFEs sikkerhetskultur stadig forbedres. De viser til at IFEs toppledelse tydelig kommuniserer viktigheten av sikkerhetskultur, samtidig som de fremhever at det er stor tillit og åpenhet til hverandre i organisasjonen. Samtidig peker IAEA ut områder som bør forsterkes og forbedres. Det gjelder mer systematisk lederutvikling, mer standardisert opplæring, mer organisatorisk læring og et mer oversiktlig styrings- og kvalitetssystem.

– IFE står overfor mange endringer, og da er det spesielt viktig å utvikle og tilpasse planer, prosesser, prosedyrer, rutiner og kompetanse for å være i stand til å håndtere disse forandringene og samtidig utvikle en sterk sikkerhetskultur, understreker ekspertgruppen.

ISCA-teamet viser til at det  er mange team som jobber tett sammen over lengre tid og kan utvikle sin egen kultur. Det er en styrke ved at man kjenner hverandre og arbeidet godt sammen. Samtidig peker ISCA-teamet på at det kan føre til at man ikke i tilstrekkelig grad utveksler erfaringer med andre internt ved IFE eller eksternt.

IFE er fornøyd med å ha fått gjennomført en svært grundig gjennomgang av sikkerhetskulturen.

– Vi har fått verdifulle innspill som vi vil jobbe videre med for å styrke og forbedre sikkerhetskulturen i alle delene av vår virksomhet. Vi er stolte over vår gode og sterke lagkultur, men vi ser også at vi må erkjenne at sterke lokale team kan gi utfordringer. Vi vil ha et spesielt fokus på denne observasjonen og jobbe videre med den. Arbeid med sikkerhet og sikkerhetskultur handler om kontinuerlig læring og forbedring, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

ISCA-gruppen har bestått av et internasjonalt team av eksperter under ledelse av IAEA. Ekspertgruppen har gjennomført intervjuer med både ledelsen og ansatte, og har deltatt som observatør i ulike møter og arbeidsprosesser i tidsrommet vurderingen har pågått.

– Hensikten med gjennomgangen er å få innspill til forbedringer på både kort og lang sikt. Nå skal vi gå grundig gjennom anbefalingene og arbeide med tiltak. Vi inviterer ekspertgruppen tilbake for å vurdere IFEs oppfølging av anbefalingene, sier Huseby.

KONTAKTINFORMASJON

Administrerende direktør Nils Morten Huseby, tlf. 905 44 545

Kommunikasjonsdirektør Silje Aspholm Hole, tlf. 930 22 096

From left: Diana Engström (team leader), Helena Broberg (Head of Safety), Nils Morten Huseby (President IFE), Grzegorz Ludwik Rezntkowski, Eveline de Wulf, Frank W. Guldenmund (in the back) and Helen Rycraft. Photo: Mona L. RamstadIFEs ledelse og IAEAs ekspertteam etter avslutningsmøtet for ISCA - Independent Safety Culture Assessment fredag 23. mars. Fra venstre: Diana Engström (team leader), Helena Broberg (sikkerhetssjef IFE), Nils Morten Huseby (adm.dir IFE), Grzegorz Ludwik Rzentkowski, Eveline de Wulf, Frank W. Guldenmund (bakerst) og Helen Rycraft. Foto: Mona L. Ramstad

2018-04-12