Energi og miljø

Miljøovervåking ved IFE

Kontrollerte utslipp av radioaktivitet kan høres farlig ut. Men hver nordmann får faktisk naturlig i seg en dose radioaktivitet som er 4000 ganger større enn det vi ved IFE har lov til å slippe ut til vann. I denne artikkelen vil vi fortelle om hvordan vi jobber med strålevern, miljøovervåking og utslipp.
Kontakt
 

Siden 1948 år har Institutt for energiteknikk (IFE) vært internasjonalt ledende innen forskning på energi. Vi har i dag 650 ansatte som leverer banebrytende resultater innen alt fra batteriteknologi og nukleærmedisin til lavutslipps petroleumsteknologi.

De to forskningsreaktorene våre har gitt Norge en nøkkelrolle i arbeidet med atomsikkerhet og forskning på bedre metoder for å skape og utnytte energi. De lar oss produsere og utvikle livsviktige kreftmedisiner og bidra i ny helseforskning. Reaktorene har også bidratt at vi kan utvikle nye metoder i det internasjonale arbeidet med nedrusting og sikring av atomvåpen.

Samtidig pålegger reaktorene oss et helt spesielt ansvar for å drive trygt og sikkert. Det ansvaret har gjennom hele vår historie vært IFEs første prioritet. Vi har drevet atomreaktorer i snart 70 år uten hendelser som har hatt konsekvenser for tryggheten til lokalbefolkningen.

IFE er underlagt et svært strengt regelverk for sikkerhet og utslipp. Vi blir grundig fulgt opp på sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Når det gjelder utslipp, setter Statens strålevern grenser for hvor mye vi får lov til å slippe ut til luft og vann. Utslippstillatelsen setter spesifikke utslippsgrenser, i tillegg er det satt begrensninger for hvor stor stråledose individer i den mest utsatte befolkningsgruppe skal kunne bli utsatt for.  Grensene er veldig lave, det handler om sikkerhet. Likevel holdes utslippene langt under grenseverdiene. I 2016 var for eksempel utslippet av radioaktivitet fra anleggene på Kjeller til Nitelva på 1,67 prosent og fra reaktoranlegget i Halden til Tista på 0,16 prosent av den totale utslippstillatelsen.

Resipientkontrollprogram på IFE Kjeller. Prøvetaking av gress fra fem prøvepunkter inne på IFEs område og fra seks lokalisert utenfor IFE. På bildet er Kristin Østmo og Rita Nordvi.Prøvetaking av gress fra fem prøvepunkter inne på IFEs område og fra seks lokalisert utenfor IFE. På bildet ser vi tekniker II Kristin Østmo og tekniker I Rita Nordvi fra avdeling Miljø- og strålevern ved IFE. Foto: Anna Rand.

Løpende overvåking av radioaktivitet

Den interne spydspissen i dette arbeidet er avdelingene Miljø- og strålevern på Kjeller og Strålevern i Halden. De har en fri og uavhengig stilling i sitt virke på IFE. Avdelingene har bred kompetanse innen strålevern, radioøkologi og radioaktivt avfall, og er en viktig del av Norges beredskap mot atomulykker. De driver forskning og bistår industri, helsevesen, myndighetene og forskningsinstitusjoner med kompetansen som er utviklet ved IFE.

Avdelingene har laboratorier for måling av radioaktivitet i ulike prøvetyper, dosimetri og kalibrering av strålevernsinstrumenter, samt et eget elektronikklaboratorium.

Strålevernstjenesten har som oppgave å sikre at all bruk av strålekilder og radioaktivt materiale er i overensstemmelse med nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer. De vurderer og følger opp anbefalinger fra internasjonale organisasjoner. Målet er å begrense og redusere eventuelle stråledoser for ansatte på jobb, kontrollere at utslipp under normaldrift er innenfor utslippsgrensene, og de har en viktig rolle i IFEs beredskapsorganisasjon om det skulle oppstå uforutsette hendelser.

Da det under en hendelse i 2016 kom ut radioaktiv jod i reaktorhallen i Halden, ble IFEs arbeid og forberedelser innen strålevern testet. Radioaktiviteten de ansatte ble utsatt for var ned mot ubetydelig i strålevernmessig sammenheng. Det totale utslippet til omgivelsene var totalt på under 5 prosent av den årlige utslippstillatelsen.

Det er forståelig at mange synes det er skremmende med radioaktive utslipp, uansett hvor kontrollerte de er. Utslippene fra IFE er mengder som utgjør en mikroskopisk del av den radioaktivitet vi alle blir utsatt for. Det er for eksempel umulig å skille mellom påvirkningen av IFEs utslipp og stråling man blir eksponert for når man tar røntgen hos tannlegen, flyr eller er utendørs på en helt vanlig dag.

Vokter fotavtrykkene våre

IFEs overvåking av miljøet sikrer at vi har full oversikt over det totale fotavtrykket vårt. Dette skjer blant annet gjennom miljøovervåkningsprogrammene på Kjeller og i Halden.

På Kjeller analyseres vann- og sedimentprøver, fisk og vannplanter fra Nitelva flere ganger i året. I tillegg analyseres melk fra to gårder i nærheten hver uke, nedbør hver måned, gressprøver både på og utenfor området vårt, og årlige prøver av korn fra en gård i området.

I Halden analyseres vann- og sedimentprøver fra Tista, fisk og strandsand i Iddefjorden, gress og nedbør. Gjennom miljøovervåkningsprogrammet kontrollerer IFE at driften av våre anlegg ikke forurenser miljøet.

Resipientkontrollprogram på IFE Kjeller. Prøvetaking av vann og sediment fra Nitelva. På bildet er Anne B. Ruud.Prøvetaking av vann og sediment fra Nitelva. På bildet ser vi avdelingsingeniør Anne B. Ruud i Miljø- og strålevern. Foto: Anna Rand.

Undersøker fortiden

Kunnskapen, kompetansen, infrastrukturen, materialene og sikkerhetsforståelsen har endret seg de siste ti-årene. Vi har vært – og er –svært opptatt av å evaluere fortidens arbeid, rutiner og hendelser.

I tillegg til arbeidet som utføres av avdelingene Strålevern i Halden og Miljø- og strålevern på Kjeller, er selvsagt hele IFE involvert i sikringsarbeidet. Enhver form for hendelse blir tatt på aller største alvor og fulgt nøye opp av myndighetene, avdelingene og vår egen Sikkerhetskomité.

Rundt årtusenskiftet gjennomførte vi et omfattende arbeid for å verifisere at IFEs utslipp på Kjeller ved oppstarten på 1950-tallet ikke hadde vært til for fare for omgivelsene. Etter en grundig gjennomgang av IFEs historiske utslipp i Nitelva ble det konkludert med følgende:

  • Alle utslipp fra IFE har gått i lukkede rør
  • Alle utslipp har vært kontrollert
  • Alle utslipp har vært i henhold til de til enhver tid gjeldende tillatelser

Arbeidet viser at IFEs utslipp alltid har vært i henhold til de til enhver tid gjeldende utslippstillatelser. Vi har likevel fjernet slam fra områder rundt det tidligere ledningsnettet som går ut i Nitelva, og tar stadig nye prøver i forbindelse med den løpende overvåkingen der.

Ett eksempel for å unngå uønskede utslipp er retningslinjene for vann som slippes ut fra driften ved IFE Kjeller. Vannet samles først opp i tanker, som tømmes omtrent én gang i året. Dette er en omfattende og nøye overvåket prosess:

  • Rørledningen trykktestes av et eksternt selskap årlig.
  • Miljø- og strålevern analyserer vannet. Dersom de finner såkalte nuklider som ikke er på listen over hva IFE har utslippstillatelser for, eller mengder som ved utslipp vil overskride de gitte utslippsgrensene, blir vannet tatt vare på, filtrert og renset.
  • Når tankene tømmes sendes det først ut en kubikkmeter med rent vann, så tømmes deler av tankene, før det blir gjort en mellomavlesning. Deretter tømmes resten av tankene, før det til slutt blir fylt en kubikkmeter med rent vann og volumet avleses på nytt. Volumet som slippes ut leses av både på IFE Kjeller og på en måler i nærheten av utslippspunktet.
  • Én gang årlig tas det prøver i alle kummer langs NALFA-traseen fra IFE til Nitelva, og avdelingen analyserer prøvene for innhold av radioaktive stoffer.

Strålevern-  og miljøarbeidet er under kontinuerlig utvikling og forbedring, men vi gjør alt for å sikre at vi forsker for en bedre hverdag på en forsvarlig, trygg og bærekraftig måte.

Resipientkontrollprogram på IFE Kjeller. Analyse av melkeprøver fra gårdene Møien og Skjelver. På bildet er Kristin Østmo.Analyse av melkeprøver fra gårdene Møien og Skjelver som er en del av IFEs kontrollprogram. På bildet er Kristin Østmo, tekniker II ved avdeling Miljø- og strålevern. Foto: Anna Rand.

Prøvetaking av vann fra overvannskummer inne og utenfor IFEs område. På bildet er Trygve O. Bjerk og Cato Wendel.Prøvetaking av vann fra overvannskummer inne på og utenfor IFEs område. På bildet er overingeniør Trygve O. Bjerk og forsker Cato Wendel. Foto: Anna Rand.

2018-02-08