IFE anmeldt for oppbevaring av flytende avfall i 2013-2014

Sektor:

IFE er gjort kjent med at Statens strålevern har anmeldt IFE til politiet for deponering av radioaktivt flytende avfall i 2013-14. Dette er en sak IFE har tatt på aller største alvor, og som har blitt fulgt opp grundig de siste tre årene.

IFE kjenner ikke detaljene i anmeldelsen, men sakskomplekset har blitt grundig gjennomgått i flere omganger både internt og eksternt. Saken har også blitt dekket av media. I 2015 gjorde Statens strålevern IFE oppmerksomme på at åtte tønner ved deponiet KLDRA i Himdalen inneholder flytende radioaktivt avfall, som IFE etter konsesjonsvilkårene ikke hadde tillatelse til å deponere i Himdalen.

Det er viktig å understreke at dette avfallet ikke har blitt behandlet på en farlig måte. Denne saken dreier seg om hva konsesjonen ga IFE anledning til å deponere, og der har vi erkjent feil og beklaget. Selve lagringen er sikker, trygg og god, og dette er bekreftet av tilsyn fra myndighetene. Vi har tatt denne saken på største alvor, fulgt opp avvikene grundig siden vi ble gjort kjent med dem i 2015 og forbedret rutiner og regelverk. Utover det, så følger vi nå den videre saksgangen, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Etter at IFE ble gjort oppmerksom på denne saken i juni 2015, har praksis og rutiner blitt lagt om, og det er ikke deponert flytende radioaktivt avfall i Himdalen etter dette. Flytende radioaktivt avfall lagres trygt og forskriftsmessig på IFEs område på Kjeller, og vil bli solidifisert før deponering i Himdalen.

Det var åtte tønner som ble deponert i tidsrommet mellom 26.02.2013 og 16.06.2014. Tønnene inneholdt ca. 6,5 liter væskeholdig avfall i glassbeholdere fordelt mellom de åtte tønnene. IFEs vurdering er at det var liten risiko forbundet med denne deponeringen, da det i hver tønne er tilsatt 12,5 kg tørr sement som vil nøytralisere syren og binde væsken ved en eventuell lekkasje fra beholderne. IFE erkjenner at våre rutiner og praksis ikke har vært gode nok knyttet til håndteringen av dette avfallet i perioden 2012-2014.

Vi tar til etterretning av Statens strålevern har politianmeldt denne saken, men vi kjenner ikke innholdet og detaljene i anmeldelsen. IFE har redegjort for denne saken til Statens strålevern, og vi vil selvsagt bistå politiet med det de trenger av informasjon for å undersøke saken videre, sier Huseby.

IFE har siden 2015 iverksatt en rekke tiltak for håndtering av flytende radioaktivt avfall. Det ble gjennomført en omfattende årsaksanalyse og konsekvensutredning som ble vurdert av eksterne fagmiljø. Konklusjonen var at avfallet ligger trygt i deponiet og bør ikke tas ut igjen.

IFE prosjekterer bygging av nytt anlegg, et solidifiseringslaboratorium, der avfallet blir behandlet før det deponeres i Himdalen. Det blir innhentet nødvendige godkjenninger fra Statens strålevern før anlegget bygges og tas i bruk. IFE har god fremdrift i arbeidet med prosjektering av solidifiseringslaboratoriet, utarbeidelse av sikkerhetsrapport for anlegget og prosedyrer for bruk av laboratoriet. Inntil anlegget er ferdig er det flytende radioaktive avfallet forskriftsmessig lagret hos IFE på Kjeller.

Statens strålevern utførte 20. desember 2017 tilsyn av IFEs håndtering av flytende radioaktivt avfall. I den forbindelse ble det gjennomført en befaring av lagerbygget hvor avfallstønnene med flytende radioaktivt avfall står lagret inntil solidifiseringslaboratoriet er ferdig. Det ble ikke funnet avvik eller gitt anmerkninger ved tilsynet, og Statens strålevern konkluderte med at IFE har god oversikt over flytende radioaktivt avfall.

 

Kontaktinformasjon:

Nils Morten Huseby, administrerende direktør, tlf 905 44 545

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør, tlf 930 22 096

2018-02-01