Kjernekraft og atomsikkerhet

Haldenreaktoren stenges, men IFE satser videre i Halden

IFEs styre vedtar at Haldenreaktoren stenges. IFE satser videre i Halden på forskning og aktiviteter som ikke avhenger av reaktoren. Nedbyggingen av reaktoren og håndtering av atomavfall vil ta flere tiår.

Omfattende utredninger viser at det ikke er et langsiktig markedsgrunnlag for Haldenreaktoren fremover. Virksomheten ved Haldenreaktoren har gått med underskudd over flere år på grunn av sviktende inntekter, og staten har måttet bidra med store ekstraordinær midler det siste året. IFE har i tillegg identifisert behov for omfattende investeringer i nødvendig oppgradering av sikkerhetssystemene ved reaktoren for å kunne starten den opp igjen. Reaktoren har vært stanset siden mars 2018 da det ble oppdaget feil i en sikkerhetsventil ved en rutinemessig vedlikeholdsinspeksjon.

– Styret vedtar på bakgrunn av en samlet vurdering at reaktoren ikke startes opp igjen og at det ikke søkes om ny driftskonsesjon etter 2020. IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke driftsunderskudd, og IFE kan som selveid stiftelse ikke fortsette å påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

Styrets vedtak:

"Staten bidrar med finansiering til avfallshåndtering og dekommisjonering, men eventuell videre drift av Haldenreaktoren vil være IFEs ansvar og IFE kan ikke regne med støtte fra staten til dette. IFE har ikke ressurser til selv å bære risikoen ved videre drift.

Styret vedtok derfor å ikke søke om ny driftskonsesjon når den nåværende konsesjon utløper i 2020. Styret besluttet også å ikke gjenoppta driften ved Haldenreaktoren."

Styrets beslutning ble tatt mot ansattrepresentantenes stemmer. Stengingen av reaktoren i Halden har ikke konsekvenser for IFEs øvrige virksomhet. IFE er et av Norges største forskningsinstitutter og driver sterke, internasjonale forskningsmiljøer innen energi, helse og digitalisering. IFE har 650 ansatte totalt, og rundt 130 er tilknyttet virksomheten ved Haldenreaktoren.

Planlegger ikke nedbemanning

IFE planlegger ingen nedbemanning. Å bygge ned reaktoren og håndtere Norges atomavfall er et omfattende arbeid som vil ta flere tiår. IFEs ansatte har unik nukleær kompetanse og erfaring. IFE vil sørge for kompetanseutvikling, kursing og videreutdanning av de ansatte, slik at de kan arbeide med dekommisjoneringen og håndteringen av atomavfall.

Haldenreaktoren har gjennom 60 år levert fremragende forskning som har ført til skjerpet sikkerhet og bedre rutiner ved kjernekraftverk over hele verden. Kompetansen og forskningen ved Haldenreaktoren har skapt næringsutvikling, innovasjon og fremragende kompetanse innen atomsikkerhet. Nå går vi over i en ny fase der vi vil videreføre forskningen og aktiviteten i en ny form, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

IFE ser mange muligheter til å fortsette med forskning i verdensklasse og videreutvikle arbeidsplassene.

– Vi satser videre i Halden. Nå er vi i gang med å undersøke hva vi kan gjøre av nukleær forskning uten drift ved reaktoren. Vi ser allerede mulighetene til å utnytte kompetansen og dataene våre videre. I tillegg har vi store muligheter for å videreutvikle forskningsaktivitetene innen digitalisering, der vi har et unikt miljø i Halden med 70 ansatte. Denne aktiviteten er ikke avhengig av reaktoren, sier Huseby.

KONTAKTINFORMASJON

Nils Morten Huseby, adm.dir, tlf. 905 44 545

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør, tlf. 930 22 096

OM IFE

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948, og er en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca. 1 mrd. kroner. Forskning innen fornybar energi, sikkerhet og radiofarmasi utgjør 2/3 av IFEs virksomhet, mens nukleær virksomhet utgjør 1/3 av virksomheten. Antall ansatte er ca. 650. IFE er lokalisert på Kjeller og i Halden.

IFE er en internasjonal forskningsstiftelse for energi, helse, digitalisering og nukleærteknologi. Stiftelsens hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innen fornybar energi, digitale systemer, atomnedrustning, utvikling og produksjon av radiofarmasøytiske medisiner.

IFEs hovedoppgaver er å:

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, energisystemer, offshoreteknologi og CO2-håndtering.

  • Ivareta og videreutvikle produksjon, FoU, kontroll og distribusjon av radiofarmasøytiske legemidler i Norge og internasjonalt.

  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi.

  • Drive grunnforskning i fysikk og materialforskning ved JEEP II-reaktoren på Kjeller.

  • Administrere Haldenprosjektet for reaktorsikkerhet, som er OECDs største og mest langvarige samarbeidsprosjekt.

OM HALDENREAKTOREN

Haldenreaktoren er én av to forskningsreaktorer i Norge. Den andre er på Kjeller utenfor Lillestrøm. Byggingen av Haldenreaktoren startet i 1955, og reaktoren har vært i drift siden 1959. Selve reaktoren ligger inne i Månefjellet. Haldenreaktoren (HBWR) er en tungtvannreaktor, men er ingen kraftreaktor. Haldenreaktoren produserer kun damp.

Haldenreaktoren er testreaktor for Haldenprosjektet og brukes til undersøkelser av reaktorbrensel og ulike materialers egenskaper og oppførsel ved langtidsbruk i reaktoranlegg. Resultatene fra forskningen inngår i sikkerhetsvurderinger og sikkerhetssystemer for kjernekraftverk internasjonalt.

Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECD-organisasjonen Nuclear Energy Agency (NEA) der statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter i 20 land samarbeider om forskning på atomsikkerhet. IFE har administrert Haldenprosjektet siden oppstarten i 1958.

BAKGRUNNEN FOR BESLUTNINGEN OM Å STENGE HALDENREAKTOREN

Det er flere forhold som ligger til grunn for at IFEs styre har besluttet å stenge Haldenreaktoren.

Store underskudd over mange år

I 2017 var underskuddet i Haldenreaktoren på 80 millioner kroner, og IFE har de siste sju årene tapt 180 millioner kroner på virksomheten. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette. IFE er en selveid stiftelse som ikke har mulighet til å bære så stor økonomisk risiko. Årsakene til de økonomiske problemene er sammensatt: Fukushima-ulykken i Japan i 2011 endret markedet for forskning på brensel. Flere nasjoner har redusert sine atomprogram etter ulykken. Markedet etterspør forskning på nye typer brensel, som ikke uten videre kan utføres i Haldenreaktoren. Da IFE fikk ny konsesjon i 2015 ble konsesjonstiden redusert til seks år fra den omsøkte tiden på ti år. Det har ført til usikkerhet blant kunder som har prosjekter som vil vare lenger enn konsesjonsperioden. Det kom også nye krav som innebar at brensel som testes og brukes skal tilbakeføres til kunden, noe som er en komplisert, krevende og kostbar prosess. Konsekvensen har vært svært krevende innsalg.

Ikke grunnlag for ny driftskonsesjon

Haldenreaktoren har konsesjon ut 2020, og IFE må i løpet av 2018 søke om ny konsesjon fra 2021. Konsesjon vurderes ut fra sikkerhet og samfunnsmessig nytte, som betyr at det må være et betalingsvillig marked for forskningen ved reaktoren. Siden det har vært så krevende marked over mange år, var IFE nødt til å undersøke nøye om det er et langsiktig marked før vi kan søke om ny konsesjon.

Gjennom det siste året har vi snudd alle steiner for å øke inntektene fra nye og etablerte kunder. Vi har reist verden rundt og besøkt kundene for å få de til å øke bidragene til reaktoren, vi har undersøkt om vi kan forske på nye brenselsmaterialer eller produsere medisinske isotoper i reaktoren. Vi har undersøkt om vi kan redusere driftskostnadene.

Resultatet av disse omfattende utredningene viste et så stort avvik mellom driftskostnader og inntekter at IFEs styre vurderte at det ville være vanskelig å drive reaktoren videre uten betydelig garanti eller tilskudd fra staten. Alternativet til å drive reaktoren er å starte nedbygging, såkalt dekommisjonering.

IFEs ansatte trengs i det videre arbeidet

IFE har dekommisjoneringsplaner for Haldenreaktoren, det er en del av konsesjonsvilkårene. Disse planene skal nå oppdateres ut fra den tilstanden som reaktoren er i. Det er mye arbeid som IFE umiddelbart kan gå i gang med for å nedbygge reaktoren og håndtere atomavfallet. Vi vil også fortsette med forskningsaktiviteter. IFEs medarbeidere har kompetansen og erfaringen som skal til for å arbeide med dette.

IFE har ikke planer om nedbemanning. Vi har mange samfunnsviktige arbeidsoppgaver som vi vil starte med umiddelbart slik at vi holder våre ansatte i arbeid og bevarer den nukleære kompetansen og erfaringen for en trygg og effektiv nedbygging av reaktoren og håndtering av Norges atomavfall.

2018-06-27