Kjernekraft og atomsikkerhet

Ekstraordinære midler til sikring og atomforskning

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. I forslaget er det satt av 75,5 millioner kroner i ekstraordinære midler til IFE som følge av tapte inntekter på grunn av driftsstansen i Haldenreaktoren. I tillegg får IFE 10 millioner kroner til sikring av atomanleggene.

Ekstraordinære midler til Haldenreaktoren

Driften ved Haldenreaktoren har vært midlertidig stanset siden midten av mars, og vil tidligst kunne startes opp i 2019. Reaktoren har ved normaltilstand to sikkerhetsventiler til primærsystemet, og IFE avdekket ved en rutinemessig kontroll i mars 2018 feil ved en av de to ventilene. Feilen har ikke medført noen fare for helse eller sikkerhet, men reaktoren kan ikke startes om ikke begge ventilene fungerer feilfritt.

-          Grunnen til at reaktoren tidligst kan startes opp igjen i 2019 er først og fremst de omfattende sikkerhetsvurderingene rundt arbeidet som vil ta tid. Det er en svært krevende operasjon å planlegge. I tillegg er det minst 6-8 måneders leveringstid på ny ventil, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Driftsstansen vil medføre et betydelig inntektsbortfall for IFE, og IFE har hatt en tett dialog med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som følge av denne situasjonen. De 75,5 millionene kommer i tillegg til bevilgningen på 50 millioner kroner i det ordinære statsbudsjettet.

-          Dette er avgjørende bevilgninger for å sikre aktivitet i Halden ut 2018. Det er nødvendig for å ivareta sikkerheten ved reaktoren, samt våre ansatte, kompetanse og forskning, sier Huseby.

Haldenreaktoren var allerede før ventilfeilen i en krevende økonomisk situasjon, grunnet sviktende markedsforhold. IFE satte høsten 2017 i gang et omfattende utrednings- og markedsarbeid for å avklare det langsiktige markedsgrunnlaget for Haldenreaktoren. IFEs styre skal i juni 2018 ta stilling til om det er økonomisk grunnlag for å søke om videre driftskonsesjon fra 2020, eller om driften ved reaktoren skal avvikles.

-          Uavhengig av hvilken beslutning styret fatter vil det være et stort behov for kompetansen og arbeidskapasiteten til IFEs ansatte videre, sier Huseby.

Sikring av atomanlegg ved IFE

I tillegg har IFE fått ti millioner kroner til sikring av atomanleggene på Kjeller og i Halden. Statens strålevern (NRPA) ferdigstilte i januar 2018 en ny dimensjonerende trusselvurdering for IFEs anlegg i Halden og på Kjeller, og ga IFE pålegg om å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse med tiltaksplan innen 30. juni 2018.

-          IFE må utarbeide en ny tiltaksplan for sikring av atomanleggene i tråd med nye krav, og søkte om midler til å gjennomføre dette. Vi er derfor fornøyde med at regjeringen har satt av 10 millioner kroner slik at vi får fulgt opp dette viktige arbeidet, sier Huseby.

KONTAKTINFORMASJON

Adm dir Nils Morten Huseby, tlf 905 44 545

OM IFE

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948, og er i dag en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca. 1 mrd. kroner. FoU innen fornybar energi, sikkerhet og radiofarmasi utgjør 2/3 av IFEs virksomhet. Antall fast ansatte er ca. 650. IFE er basert på Kjeller og i Halden.

IFE er en internasjonal forskningsstiftelse for energi, helse, digitalisering og nukleærteknologi. Stiftelsens hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innen fornybar energi, digitale systemer, atomnedrustning, utvikling og produksjon av nukleærmedisiner.

IFEs hovedoppgaver er å:

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, offshoreteknologi og CO2-håndtering.
  • Ivareta og videreutvikle produksjon, FoU, kontroll og distribusjon av radiofarmasøytiske legemidler i Norge og internasjonalt.
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på Halden- og JEEP II-reaktorene.
  • Drive grunnforskning i fysikk basert på JEEP II-reaktoren på Kjeller.
  • Administrere Haldenprosjektet, som er OECDs største og mest langvarige samarbeidsprosjekt på reaktorsikkerhet.
2018-05-15 Silje Aspholm Hole