Kjernekraft og atomsikkerhet

Pressemelding: Økte bevilgninger til å håndtere Norges atomavfall

Det er positivt at staten tar et tydelig medansvar for håndteringen av atomavfall, samt de utfordringer som er knyttet til fremtidig nedbygging av forskningsreaktorvirksomheten i Norge.
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

 

Staten oppretter et eget forvaltningsorgan for avvikling av atomanlegg og trygg håndtering av atomavfall. Regjeringen setter med sitt forslag til statsbudsjett en retning for det videre arbeidet med avfallshåndtering og nedbygging av de nukleære anleggene i Norge.

I statsbudsjettet legges det opp til en bevilgning på 50 millioner kroner som skal brukes på nødvendige oppryddingsrelaterte aktiviteter, herunder å opprette et ordinært statlig forvaltningsorgan for trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, videre utredninger om behandling av ikke-lagringsbestandig brukt brensel, trygg mellomlagring i Norge samt planlegging av framtidig nedbygging av reaktoranleggene, men også uforutsette tiltak om nødvendig. Vi opplever at staten ønsker tett samarbeid med IFE om veien videre.

Regjeringen foreslår et ekstraordinært statlig tilskudd i 2018 på 50 mill. kroner til IFEs drift av Haldenreaktoren. IFE har opplevd over flere år et fall i etterspørselen i det internasjonale markedet etter forskningstjenester som Haldenreaktoren kan levere. Dette har ført til vesentlig lavere inntekter enn forventet fra virksomheten ved Haldenreaktoren. Fallet i etterspørsel synes å være av langsiktig karakter.

Det går klart fram av statsbudsjettet at det nye tilskuddet på kr. 50 millioner til Haldenreaktoren er ekstraordinært. Regjeringen understreker at tilskuddet gis i 2018 for å bidra til å opprettholde kritisk kompetanse om reaktoren for å ivareta det kommende oppryddingsarbeidet ved atomanleggene.

IFE er tilfreds med disse bevilgningene, men understreker at det likevel vil være store økonomiske utfordringer knyttet til den nukleære virksomheten i 2018. Dette er ikke bærekraftig over tid, og medfører risiko for at den ikke-nukleære forskningsvirksomheten utarmes.

IFE har startet en prosess med OECD/NEA og sentrale medlemsland i Haldenprosjektet for å vurdere hvordan forskningsprosjektet kan videreføres på en måte som er økonomisk bærekraftig. Ettersom regjeringen ikke signaliserer at den ønsker langsiktig finansiering av driften av Haldenreaktoren ut over 2018, vil IFE sammen med OECD/NEA og medlemslandene måtte vurdere hvilke vilkår som må ligge til grunn for å inngå avtale om videreføring av Haldenprosjektet for perioden 2018-2020.

Se pressemelding i pdf.

KONTAKTINFORMASJON

Administrerende direktør: Nils Morten Huseby, tlf. 905 44 545

Kommunikasjonsdirektør Silje Aspholm Hole, tlf. 930 22 096