Kjernekraft og atomsikkerhet

Forbereder omfattende opprydding av atomavfall

Pressemelding Halden/Kjeller, 12. juni 2017
Kontakt

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

 

Norge har nærmere 17 tonn langlivet radioaktivt avfall i form av brukt reaktorbrensel fra driften av IFEs forskningsreaktorer siden starten i 1948. Selv om mengden radioaktivt avfall er beskjeden sammenlignet med andre land, er det nødvendig å sikre forsvarlig lagring av avfallet.

IFEs styre har vedtatt å utrede en mulig deling av IFE i en nukleær og ikke-nukleær del, med sikte på å kunne ta stilling til eventuell deling innen utgangen av 2017.

Bakgrunnen for vedtaket er at utfordringene knyttet til håndtering av historisk atomavfall krever langvarig og kostbar innsats som IFE ikke kan bære alene. Håndtering av historisk atomavfall kan ta om lag 15 år og koste opp mot 13 milliarder kroner. IFE styrker innsatsen med å planlegge og gjennomføre håndteringen av atomavfallet ved å utrede om kompetansen og ressursene bør samles i en egen stiftelse som har spisskompetanse på nukleær virksomhet og atomavfall, og som kun driver nukleær virksomhet.

– Det er vanskelig for IFE å fortsette som i dag. Utfordringen vedrørende atomavfall er formidabel. Samtidig består 2/3 av IFEs virksomhet av ikke-nukleær virksomhet, det vil si FoU-virksomhet innen fornybar energi, petroleumsteknologi, sikkerhet og utvikling av avanserte legemidler. Denne virksomheten har betydelig potensial for videre verdiskapning og utvikling. Den er bærekraftig og kan stå på egne ben, men holdes i dag tilbake av utfordringene i nukleær sektor, sier styreleder Olav Fjell.

IFE søker om ny konsesjonsperiode for Haldenprosjektet frem til 2020. Det er viktig å ha aktivitet ved reaktoren samtidig som man starter arbeidet med håndtering av avfall for å sikre rett kompetanse til å håndtere oppryddingen. Erfaringer fra en rekke andre land viser at lokal, anleggsspesifikk kompetanse er nødvendig forutsetning for å sikre fremdrift i arbeidet og kontroll på kostnadene.

– Vi er svært opptatt av å ivareta kompetansen i den nukleære virksomheten. Den er kritisk for å sikre forsvarlig håndtering av atomavfall. I Norge er det IFE som har denne kompetansen. Det er ikke snakk om å legge ned virksomhet verken i Halden eller på Kjeller. Norge vil være avhengig av kompetansen ved IFE i svært mange år fremover, understreker Fjell.

Om IFE

IFE er en internasjonal forskningsstiftelse for energi- og nukleærteknologi. Stiftelsens hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innen energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge.

IFEs hovedoppgaver er å:

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering.
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på Halden- og JEEP II-reaktorene.
  • Utnytte IFEs unike kompetanse innenfor nukleær sikkerhetsteknologi på andre samfunnsområder.
  • Drive grunnforskning i fysikk basert på JEEP II-reaktoren på Kjeller.
  • Administrere Haldenprosjektet, et internasjonalt samarbeidsprosjekt innen reaktorsikkerhet.

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948, og er i dag en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca. 1 mrd kroner og antall fast ansatte er ca. 600. IFE er basert på Kjeller og i Halden.

2017-06-12