Kjernekraft og atomsikkerhet

Nukleær forskning i en ny tid

Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Vi driver derfor et kontinuerlig arbeid for å forbedre sikkerhet og sikkerhetskultur.
Kontakt

Broberg, Helena

Sektordirektør/ Sikkerhetssjef

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

Valseth, Atle

Sektordirektør / Stedfortredende adm.direktør

 

Kronikk av Nils Morten Huseby (administrerende direktør), Atle Valseth (viseadministrerende direktør) og Helena Broberg (sikkerhetssjef), IFE. Innlegget har vært publisert i Halden Arbeiderblad og Romerikes Blad.

Institutt for energiteknikk driver Norges to atomreaktorer for forskning i tillegg til at vi håndterer alt brukt kjernebrensel i Norge. Vi benytter laboratorier og anlegg for forskning på nye materialer, solenergi og nye energisystemer der vi håndterer potensielt farlige kjemikalier og gasser under trykk.

IFE ønsker mer åpenhet om vår virksomhet, og vårt bidrag innen forskning og utvikling i Norge. Vi er stolte av jobben våre medarbeidere gjør for å utvikle nye kreftmedisiner, batteriteknologi, hydrogen og fornybar energi. Vårt samfunnsoppdrag er å drive Norges atomreaktorer for forskning og kompetanse innen atomsikkerhet, ikke-spredning og internasjonalt nedrustningsarbeid, grunnforskning i fysikk og materialteknologi. Et så omfattende samfunnsoppdrag gir også et spesielt ansvar for å kontinuerlig utvikle sikkerhetsarbeidet og sikkerhetskulturen ved IFE. Det gjelder spesielt i en ny tid der sikkerhet, sikring og trygghet blir enda viktigere.

La oss først være helt tydelige på én ting: Vi driver svært sikkert og trygt. Men å drive atomreaktorer er et arbeid som forplikter på helt spesielle måter. Det er omtrent ingen annen sektor i verden som har strengere regler og krav til overvåking, standarder og tilsyn.

Sikkerhet går foran alt annet ved IFE. Internasjonalt utvikles det stadig nye standarder, rutiner og beste praksis for hvordan forskningsmiljøer som IFE kan håndtere sikker drift. Vi jobber kontinuerlig med å vi tilpasser oss nye standarder.

En god og sunn sikkerhetskultur kjennetegnes ved at man aldri blir tilfreds med dagens tilstand. Vi jobber derfor målrettet med å styrke og videreutvikle en kultur der våre ansatte hele tiden stiller kritiske spørsmål om hva vi kan gjøre enda bedre, og hvordan vi ikke bare utvikler beste praksis – men neste praksis – innen sikker drift. Det er bakgrunnen for at IFE inviterte en gruppe internasjonale eksperter tilknyttet IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået) for å gå grundig gjennom sikkerheten ved reaktoren på Kjeller i høst. Vi ønsket å få ekspertenes anbefalinger om forbedringer ut fra IAEAs videreutviklede standarder for sikkerhet, som i neste omgang er grunnlaget for vårt nasjonale regelverk.

Ekspertgruppen som besøkte oss leverte som ønsket flere anbefalinger og punkter for videre diskusjon etter sitt besøk. Nå er vi i gang med å følge opp anbefalingene. Vi har invitert ekspertgruppen tilbake for å få deres vurdering av hvordan vi har fulgt opp anbefalingene – og for å se på hva vi kan gjøre enda bedre. Vi har i tillegg invitert IAEA til å foreta en gjennomgang av sikkerhetskulturen ved i IFE. I mars 2018 gjennomfører vi atomenergibyråets uavhengige forbedringsprogram. Vi håper at også det gir oss konkrete anbefalinger for videre utvikling.

IFE har fått tilbakemelding fra Statens strålevern om mangelfull varsling av hendelser og avvik som hendelsen ved Haldenreaktoren i fjor. Det har ført til at vi har senket terskelen for å melde inn saker til Statens strålevern. Konsekvensen er flere saker som meldes inn utenom rutinerapporteringen, også saker som ikke har konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet verken for befolkningen eller ansatte. IFE har invitert Statens strålevern til dialog for å sammen finne et hensiktsmessig nivå på innmelding av saker.

Vi forstår at omgivelsene kan bli urolige når vi melder om hendelser til Statens strålevern, og det tilsynelatende ser ut som det skjer flere hendelser ved IFE enn tidligere. Det er ikke tilfellet. Endringen ligger i varslingsrutinene våre.

Vårt grunnlag for å forske på fremtidenes kreftmedisiner, solenergi, batteriløsninger for el-biler og lagring av strøm hviler på vårt forhold til sikkerhet. IFE blir 70 år i 2018, og vi har planer om å være her som et ledende forskningsmiljø i mange nye tiår.

Forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller (Foto: Jan Nossen)IFE har et omfattende samfunnsoppdrag, blant annet å drive Norges atomreaktorer for forskning og kompetanse innen atomsikkerhet, ikke-spredning og internasjonalt nedrustningsarbeid, grunnforskning i fysikk og materialteknologi. En god og sunn sikkerhetskultur kjennetegnes ved at man aldri blir tilfreds med dagens tilstand, noe som også gir et spesielt ansvar for å kontinuerlig utvikle sikkerhetsarbeidet og sikkerhetskulturen. Til venstre i bildet er IFEs forskningsreaktor på Kjeller, JEEP II. Foto: Jan Nossen.

2017-11-10