Energi og miljø

MoZEES - Nytt forskningssenter for nullutslipp i transportsektoren

20. mars gikk startskuddet for det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi, MoZEES. I alt 40 partnere skal samarbeide om å finne nullutslippsløsninger for trafikken på vei, vann og bane.
Kontakt

Ulleberg, Øystein

Forskningsleder

 

Prosjektet har en varighet på inntil 8 år, og verdi på 260 millioner kroner over denne perioden. Forskningsrådet finansierer halvparten, mens brukerpartnerne og forskningspartnerne finansierer en fjerdedel hver.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok den offisielle åpningen av MoZEES – Mobility Zero Emission Energy Systems. Han fremhevet hvor viktig det var at samarbeidet var såpass bredt sammensatt, med sentrale aktører fra både forskning, akademia, industri og offentlige selskaper som Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

– Dette er ikke noe som en enkeltaktør kan klare å løse alene. For å lykkes med å kutte utslippene i transportsektoren er vi nødt til å arbeide sammen - nasjonalt og internasjonalt, understreket Solvik-Olsen i sin åpningstale.

 IFEs adm.dir. Nils Morten Huseby, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og MoZEES-senterleder Øystein Ulleberg.Fra venstre: IFEs adm.dir. Nils Morten Huseby, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og MoZEES-senterleder Øystein Ulleberg. – Dette forskningssenteret vil hjelpe oss å forberede oss på fremtiden, sa samferdselsministeren i sin åpningstale på IFE, mandag 20. mars.

Dette er MoZEES

MoZEES partnere. Foto: Mona L. RamstadDet nye FME-senteret skal utvikle materialer, komponenter og teknologi for bruk av batterier og hydrogen til transportformål på vei, bane og til sjøs.

Forskningspartnere i senteret inkluderer IFE (vert), SINTEF, NTNU, UiO, HSN, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og Transportøkonomisk institutt (TØI). Det overordnede målet er å styrke og øke den vitenskapelige, tekniske og teknisk-økonomiske kunnskapen relatert til batteri- og hydrogenteknologi for nullutslippstransport, med et spesielt fokus på innovasjon i den maritime sektoren.

Brukspartnere i MoZEES-senteret inkluderer 26 bedrifter fra privat næringsliv og industri, fra små materialspesialister til store teknologi- og industriselskaper som Elkem, Johnson Matthey, SAFT, BASF, AGA og ABB.  Store norske selskaper og organisasjoner med ansvar for transportvirksomhet på vei, bane og sjø deltar også i senteret, som f.eks., busselskapet Unibuss med, og varedistribusjonsselskapet ASKO.

Se mer på MoZEES' egen nettside.

Hydrogen vil bli godt representert med sentrale norske selskaper som NEL og Hexagon, mens tilsvarende aktiviteter på batterier støttes av selskapene PBES, ZEM og Grenland Energy.  Arbeid knyttet opp mot batteri- og hydrogensikkerhet vil bli ivaretatt av partnere som DNV GL og Lloyds Register.

Av offentlige myndighetsorgan er Statens veivesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket representert, i tillegg til Enova og to strategiske fylker, Akershus og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Senterets totalbudsjett er på 260 millioner over 8 år, hvorav Forskningsrådet finansierer 120 millioner. Resten dekkes likt mellom bruker- og forskningspartnerne.

Bildet: MoZEES er bredt sammensatt konsortium med i alt 40 partnere fra forskning, industri, offentlige myndigheter og statlige selskaper.

FAKTA om FME-senterne

  • Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) er et virkemiddel fra Norges forskningsråd, og skal stimulere til kunnskapsheving og innovasjon innen miljøvennlig energi.
  • 26. mai 2016 ble åtte nye FME-senter utpekt. De første åtte FME-sentrene ble etablert i 2008, og tre nye sentre fikk FME-status i 2011.
  • Tildelingsperioden har en struktur på 5+3 år. Senteret evalueres midtveis i løpet.
  • Samlet bevilgning for FME-programmet er ca. 160 millioner kroner årlig.
  • Beløpet skal matches med kapital fra industripartnere.

MoZEES logo

Se mer omtale av senteret her:

2017-03-22 Tekst og foto: Mona Lunde Ramstad. (Sist oppdatert 2017-04-19)