Nukleærteknologi og helse

Jubel for nye helseprosjekter: IFE med i to av tre nye samarbeidsprosjekter

Jubelen stod i taket på IFE da Norges forskningsråd offentliggjorde hvilke prosjekter som fikk tildelt midler gjennom utlysningen BIA-helse. IFE er med i to av de tre hovedprosjektene som nådde opp i konkurransen. Både Isotop, MTO (Menneske - Teknologi - Organisasjon) og Nukleær sektor med avdeling Reaktordrift på Kjeller er involvert i to av prosjektene som fikk uttelling hos Forskningsrådet.
Jubel for nye helseprosjekter: IFE med i to av tre nye samarbeidsprosjekter
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

 

– Det er veldig gledelig, sier adm. dir. Nils Morten Huseby. – Vi har stor tro på at det er et stort potensial for næringsutvikling og nye arbeidsplasser innen helseområdet i Norge dersom vi samarbeider og løfter sammen. Det at vi nå får drahjelp av virkemiddelapparatet betyr mye, understreker han.

Prosjektene bygger videre på godt etablerte fagmiljøer og aktører, og målet er at de skal bidra til å styrke norsk helsenæring og til å utvikle næringen i ønsket retning; mot industrialisering.

De 41 millioner kronene fordeles på følgende prosjekter: (IFE er med på det første og det tredje prosjektet)

  • 16 millioner til Development of new production technologies for biopharmaceuticals – produksjon av biologiske legemidler og radiofarmaka i Norge. Er et konsortium med Diatec Monoclonals i spissen, og Catapult Life Science, IFE, Norsk Medisinsk Syklotronsenter, Nordic Nanovector, Prediktor Instruments og Mektron, samt forsknings- og utviklingspartnerne SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Raufoss Manufacturing og Universitetet i Oslo.
  • 14,4 millioner til Advanced manufacturing technologies for high impact medical devices, som skal utvikle fleksible og semi-automatiserte prosesser for produksjon av sensorer. Er et konsortium av Sensocure, GE Vingmed Ultrasound og Medistim, samt forsknings- og utviklingspartnerne SINTEF Raufoss Manufacturing, Norner Research AS og Høgskolen i Sørøst Norge.
  • 10,6 millioner til Novel technology for production of alpha-emitters for radionuclide therapy – utvikling av ny produksjonsteknologi for radionuklider som er nyere, billigere og mer miljøvennlig enn dagens. Er et konsortium med Thor Medical, Oncoinvent og Reetec, samt IFE som forsknings- og utviklingspartner.

Stefan Hupfeld, seniorforsker innen radiofarmasi ved IFE har hatt hovedansvaret fra IFEs side for søknaden som fikk størst uttelling, hele 16 millioner kroner, «Development of new production technologies for biopharmaceuticals». Han er spesielt fornøyd med at prosjektet er svært tverrfaglig og involverer flere deler av IFE.

– Målet er å utvikle en metode som kan anvendes bredt innenfor ulike produksjonsprosesser i helsenæringen, sier Hupfeld.

IFEs radiofarmasi-miljø skal bidra med ekspertise på utvikling av nye produkter.
– Produksjonsprosesser er i dag veldig manuelle og tidkrevende. Vi ser på hvordan vi kan få til større grad av automatisering og oppskalering, samtidig som vi ivaretar sikkerheten og regelverket, forteller Hupfeld.

IFEs MTO-miljø skal bidra med simulering av prosesser og se på hvordan ivareta sikkerheten i produksjon som involverer radioaktiv stråling. Dette innebærer for eksempel å tilpasse hvordan utstyr plasseres, og hvordan operatører kan bevege seg for å begrense mengden stråling som de utsettes for.

Bredt samarbeid

Samarbeidet utgjør et helt nytt konsortium for kunnskapsutvikling og kompetansedeling. Opprinnelig var det to ulike prosjekter som søkte om midler. Hupfeld forteller at de etter første søknadsrunde så at de hadde mye felles, og besluttet å gå sammen om en felles søknad. Dette gav uttelling i siste runde hos Forskningsrådet.

– Det er kjempespennende at vi nå går sammen såpass bredt om å utvikle og dele på denne kunnskapen. I stedet for å konkurrere innbyrdes, kan vi øke vår konkurransekraft og vår kompetanse i fellesskap. Målet er å utvikle en mer effektiv måte å produsere på, til en bedre pris, slår han fast.

Fra gråstein til ny kreftmedisin

Prosjektet “Novel technology for production of alpha-emitters for radionuclide therapy” er også blant de tre prosjektene som fikk tildelt BIA-midler. Seniorforsker Sindre Hassfjell er prosjektleder for arbeidet som utføres ved IFE.

– Dette er fantastisk moro og veldig gøy, sier Hassfjell. – Vi har et godt konsortium, med det nystartede Scatec-firmaet Thor Medical i ryggen.

Prosjektet skal bruke Thor Energy sin thorium-kompetanse og IFEs spisskompetanse innen radiofarmasi til å utvikle medisinske alfa-emittere basert på naturlig thorium, Th-232. Denne radionukliden kan bli hovedbestanddel i aktuelle, nye kreftlegemidler.
– Målet er å lage kreftmedisin fra gråstein, smiler Hassfjell.

Scatec ,Thor Energy, REEtec og IFE har siden 2015 arbeidet sammen i en prosjektgruppe som har kartlagt mulighetene for å utvinne alfa-emittere fra Th-232 med tanke på industriell oppskalering.

I tillegg til nevnte prosjektgruppe deltar norske legemiddelfirmaer som Oncoinvent, samt australske Isoclide Medical også med som prosjektpartnere i søknaden.

IFEs rolle er sentral.

– Vi skal utføre mesteparten av forskningsarbeidet og stiller våre laboratorier til rådighet, sier Hassfjell.

Budsjettrammen for dette prosjektet er totalt på 21,25 mill. kr i perioden 2018-2020, og IFEs budsjett er 10.59 millioner. Forskningsrådet støtter halvparten, mens investorer og partnere skal finansiere resten.

Helse kan bli en av de viktigste vekstnæringene

Helseminister Bent Høie mener prosjektmidlene er viktige, og uttaler til i pressemeldingen fra Norges forskningsråd:

– Vi er gode innen radiofarmasi, kreftbehandling og sensorteknologi i Norge, men vi er helt i starten på å konvertere denne styrken til industri – derfor er disse prosjektmidlene fra Forskningsrådet meget viktige.

Næringsminister Monica Mæland påpeker at prosjektene kobler unge helseselskaper og utviklingsmiljøer, som gjennom denne satsingen kan gå tyngre inn i helsenæringen.

– Næringen har betydelig potensial som verdiskaper og for sysselsetting, samtidig som helsenæringen adresserer store utfordringer for pasienter og samfunn, sier Mæland.

Helseindustrien er i sterk vekst i Norge. Omsetningen vokser år for år, og i 2016 bidro den med 21,5 milliarder i eksportinntekter. Biofarmasøytiske legemidler er den raskest voksende delen av farmasøytisk industri, og utgjør i dag rundt 20 % av det globale farmasøytiske markedet. Veksten er forventet å fortsette.

Ifølge Forskningsrådet kan helsenæringen kan bli en av de viktigste vekstnæringene i Norge. Forskningsrådet har en helsenæringsportefølje på cirka 400 millioner kroner, samt cirka 500 helseprosjekter i SkatteFUNN.

Les mer om tildelingen i pressemelding fra Norges forskningsråd og omtale i Dagens medisin.

IFE og helseområdet

  • IFE har jobbet med radioaktive legemidler siden 1950-tallet, og vi har unik kompetanse på området. Ekspertisen er i dag samlet i sektoren Isotoplaboratoriene på Kjeller.
  • Helse, eller nærmere bestemt radiofarmaka, er blant IFEs viktigste satsingsområder.
  • IFE er en etablert kontraktsprodusent for Bayer av Xofigo®, et kreftlegemiddel som brukes til behandling av kreftpasienter med spredning til skjelett. Siden mai 2013 har produktet vært i rutineproduksjon.
  • IFE har rollen som enedistributør av radiofarmaka til det norske markedet, og fungerer som «isotopapotek» for Norge. IFE kontrollerer og distribuerer alle radiofarmaka direkte til norske sykehus. Import og distribusjon av kortlivede produkter som ennå ikke produseres i Norge er en annen viktig oppgave.
  • IFE er også med i Oslo Cancer Cluster og har etablert et forskningslaboratorium i Oslo Cancer Cluster Incubator.
  • IFE er medeier og strategiske partner nettverket og kompetansesenteret Catapult Life Science som startet opp i 2017.

2017-11-16 Mona Lunde Ramstad