Kjernekraft og atomsikkerhet

Internasjonal ekspertgruppe: IFE vektlegger sikkerhetsarbeidet sterkt

Et team på åtte reaktoreksperter fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har i en uke gjennomgått sikkerheten ved JEEP II reaktoren på Kjeller. Ekspertgruppen konkluderer med at IFE vektlegger sikkerhetsarbeidet sterkt i sin virksomhet.
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

 

IFE tok initiativ til gjennomgangen i 2016 som et ledd i det løpende arbeidet med å forbedre sikkerhet og sikkerhetskultur ved instituttet. Bakgrunnen for at IFE ønsker en grundig og uavhengig gjennomgang av sikkerheten og sikkerhetskulturen, er blant annet avdekking av vann i lagrene for brukt reaktorbrensel på Kjeller og hendelsen ved Halden-reaktoren i fjor høst. Gjennomgangen vil også bidra til et gjennomarbeidet underlag for behandlingen av IFEs konsesjonssøknad for anleggene på Kjeller. Denne skal avgjøres i løpet av 2018 av nasjonale myndigheter.

IAEA gir honnør for åpenheten og bevisstheten om sikkerhet som IFE og staben ved JEEP II-reaktoren har vist i gjennomgangen av sikkerhet og sikkerhetskultur. Ekspertgruppen mener IFE viser kontinuerlig forbedring i sikkerhetsarbeidet, blant annet i arbeidet til den interne Sikkerhetskomiteen, beredskapsplaner og implementering av vedlikeholdsprogram for reaktorsikkerhet. IAEA trekker også frem IFEs arbeid med en nasjonal strategi for håndtering av atomavfall, samt planer for dekommisjonering som er i tråd med IAEAs sikkerhetsstandarder.

Nils Morten Huseby, CEO IFE and Mr A. Shokr, IAEANils Morten Huseby, adm.dir IFE var svært fornøyd med den internasjonale ekspertgruppens gjennomgang. Her mottar han rapporten fra Mr. Amgad Shokr, leder for ekspertgruppen fra IAEA. Foto: Mona Lunde Ramstad, IFE

Forbedringer

Arbeid med sikkerhet og sikkerhetskultur handler om kontinuerlige forbedringer. IAEAs ekspertgruppe har foretatt en grundig gjennomgang av reaktoren på Kjeller og sikkerhetsarbeidet i tilknytning til den. Gruppen har foretatt intervjuer med personell tilknyttet JEEP II, gjennomgått dokumentasjon og fysisk inspisert reaktoren.

Tirsdag 10. oktober overleverte ekspertgruppen en rapport som oppsummerer inspeksjonen og anbefalte forbedringsområder (pdf).

I oppsummeringsrapporten trekker IAEA frem noen forbedringsområder:

  • Organisatoriske tiltak: Tydeligere roller og ansvar hos reaktorstaben. IAEA anbefaler en medarbeider innen strålevern som er dedikert til reaktoranlegget, samt etablering av egen intern sikkerhetskomite for JEEP II-reaktoren.
  • Ved omorganisering av IFE er det viktig å opprettholde høy grad av sikkerhet og tydelig ansvar for operasjoner i reaktoren, og sikre tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser for å ivareta sikkerhet og teknisk støtte.
  • Videreutvikle integrert styringssystem som støtter kontinuerlig utvikling og vedlikehold av sterk sikkerhetskultur.
  • Etablere et formelt opplæringsprogram for visse typer personell ved reaktoren.
  • Forsterke strålevernsarbeidet ved å styrke det praktiske arbeidet på anlegget.
  • Gjennomføre pågående revisjon av sikkerhetsdokumentasjonen ved reaktoren for å ta opp i seg oppgraderinger som nå er under implementering.

Sikkerhet alltid først

IFE har stor nytte av gjennomgangen fra IAEA. Anbefalingene til forbedringer gir god retning på det videre sikkerhetsarbeidet, og vil bli iverksatt.

– Sikkerhet kommer alltid først for IFE, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerhet og sikkerhetskultur, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør. – Vi har fått nyttige anbefalinger som vi tar inn i sikkerhetsarbeidet vårt. IFE arbeider videre med å utvikle og vedlikeholde en sterk sikkerhetskultur. Vi har derfor invitert IAEA til å foreta en gjennomgang av sikkerhetskulturen ved hele IFE i mars 2018 gjennom en såkalt ISCA (Independent Safety Culture Assessment), sier Huseby.

Om ekspertgruppens gjennomgang:

INSARR står for Integrated Safety Assessment of Research Reactors, og reaktorene som gjennomgås vurderes ut fra IAEAs sikkerhetsstandarder. INSARR-gruppen som kommer til Kjeller består av reaktorspesialister fra hele verden.

INSARR-teamet består av åtte personer fra ulike land som representerer ulik fagekspertise, samt erfaring fra denne type revisjon. Gjennomgangen av JEEP II gjøres på grunnlag av IAEAs sikkerhetsstandarder og publikasjoner, i tillegg til ekspertisen som teamet representerer.

Oppsummeringsrapporten fra IAEA med informasjon om revisjonen og anbefalte tiltak kan lastes ned her (pdf).

INSARR mission Tirsdag 10. oktober overleverte ekspertgruppen fra IAEA en rapport som oppsummerer inspeksjonen og anbefalte forbedringsområder.

2017-10-10 Silje Aspholm Hole