Kjernekraft og atomsikkerhet

IFEs lagring av flytende radioaktivt avfall

Sektor:

Flytende radioaktivt avfall lagres forskriftsmessig på Kjeller. IFE bygger nytt anlegg der avfallet blir behandlet før det deponeres i KLDRA Himdalen
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

 

I spørretime i Stortinget 18. oktober fikk nærings- og fiskeriminister Monica Mæland spørsmål om status for IFEs arbeid med lagring av flytende radioaktivt avfall fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Mæland viser til at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslår å opprette et statlig forvaltningsorgan for håndtering av nasjonalt atomavfall for å skille mellom avfallsprodusent og avfallshåndtering. Statsråden informerte om at Statens strålevern vurderer IFEs håndtering av saken. Statens strålevern ser svært alvorlig på den og vurderer å anmelde IFE til politiet for ulovlig deponering av avfall.

Bakgrunnen for saken er at Statens strålevern i 2015 gjorde IFE oppmerksomme på at åtte tønner ved deponiet KLDRA i Himdalen inneholder flytende radioaktivt avfall, som IFE etter konsesjonsvilkårene ikke hadde tillatelse til å deponere i Himdalen.

De åtte tønnene, som ble deponert i tidsrommet mellom 26.02.2013 og 16.06.2014, inneholder mindre mengder syreholdig radioaktivt avfall. Totalt er det ca. 6,5 liter væskeholdig avfall i glassbeholdere fordelt mellom de åtte tønnene. IFEs vurdering er at det var liten risiko forbundet med denne deponeringen, da det i hver tønne også er tilsatt 12,5 kg tørr sement som vil nøytralisere syren og binde væsken ved en eventuell lekkasje fra beholderne.

IFE erkjenner at våre rutiner og praksis ikke har vært gode nok knyttet til håndteringen av dette avfallet i perioden 2012-2014. Etter at IFE ble gjort oppmerksom på denne saken i juni 2015, har praksis og rutiner blitt lagt om, og det er ikke deponert flytende radioaktivt avfall i Himdalen etter dette. Flytende radioaktivt avfall lagres trygt og forskriftsmessig på IFEs område på Kjeller.

IFE prosjekterer bygging av nytt anlegg, et solidifiseringslaboratorium, der avfallet blir behandlet før det deponeres i Himdalen. Det blir innhentet nødvendige godkjenninger fra Statens strålevern før anlegget bygges og tas i bruk. En prosjektgruppe har utredet hvordan avfallet bør håndteres. Det er et krevende og omfattende arbeid å finne egnet plassering av anlegget som passer til kravspesifikasjon. Videre må det utarbeides omfattende krav til byggingen av laboratoriet i forhold til sikkerhet.

IFE arbeider i høst med prosjektering av solidifiseringslaboratoriet, utarbeidelse av sikkerhetsrapport for anlegget og prosedyrer for bruk av laboratoriet. Ut fra nåværende informasjon vil anlegget etableres så tidlig som mulig i 2018. Inntil da er det flytende radioaktive avfallet forskriftsmessig lagret hos IFE på Kjeller.

2017-10-19 Silje Aspholm Hole