Kjernekraft og atomsikkerhet

IFE bryter ikke internasjonale sikkerhetsregler

IFE bryter ikke internasjonale sikkerhetsregler slik NRK.no og NTB skriver i dag.
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

 

NRK.no og NTB referer til Nils Bøhmer i Bellona, som hevder at internasjonale sikkerhetsregler brytes ved reaktoren på Kjeller. Påstanden fra Bellona om at IFE bryter internasjonale sikkerhetsregler er feil siden det ikke eksisterer internasjonale sikkerhetsregler. Alt regelverk som gjelder for reaktorene i Norge forvaltes av Statens strålevern ut fra nasjonale lover og forskrifter. IFEs drift av reaktoren er i fullt samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og pålegg.

En internasjonal gruppe på åtte eksperter har mellom 3-10. oktober gjennomgått sikkerheten ved atomreaktoren på Kjeller. IFE har selv invitert Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til denne gjennomgangen, som et ledd i det pågående arbeidet med å forbedre sikkerheten. Dette er ikke en inspeksjon, men en peer-review der reaktorene som gjennomgås vurderes ut fra IAEAs standarder for sikkerhet.

IAEAs anbefalinger til sikkerhet utvikles kontinuerlig, og IFE må utvikle vårt sikkerhetsarbeid i takt med det.

  • For IFE er sikkerhet viktigere enn alt annet, så vi arbeider hele tiden med forbedring av sikkerhet og sikkerhetskulturen. Vi ønsket en grundig gjennomgang der eksperter på forskningsreaktorer gjennomgår alt av systemer og inspiserer reaktoren, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Ekspertgruppen konkluderte med at reaktoren på Kjeller er i god teknisk stand og at den er godt ivaretatt.I motsetning til det Bellona hevder, fremhever IAEA at IFE vektlegger sikkerhetsarbeidet sterkt og har kontinuerlig arbeid for å forbedre sikkerhet og sikkerhetskultur. Se https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-mission-says-research-reactor-operator-in-norway-is-committed-to-safety

Se hele sammendraget i denne rapporten (pdf) fra IAEAs ekspertgruppe.

IAEA har gitt IFE anbefalinger om forbedringer. Ifølge ekspertgruppen så har de kommet med færre forbedringspunkter til IFE enn det som er vanlig i slike gjennomganger. Ekspertgruppen fremhevet at de ikke hadde sett noe i sin grundige gjennomgang som tilsier at IFE ikke kan få ny konsesjon for reaktoren på Kjeller.

  • Anbefalingene fra IAEA stemmer godt overens med forbedringer som vi selv har identifisert, og som vi er i gang med. Anbefalingene fra IAEA bidrar ytterligere i vårt arbeid med sikkerhet. I anbefalingene peker de hovedsakelig på behov for å forbedre rutiner og ledelsessystemer. Vi har en pågående prosess for å forbedre rutiner og sikkerhetskultur, og arbeidet har høy prioritert, sier Huseby.

IFE vil revidere handlingsplanene for forbedring av sikkerhet og sikkerhetskulturen slik at de er i tråd med anbefalingene til IAEA. Videre vil vi ha dialog med Statens strålevern, som har vært med som observatør under ekspertgruppens gjennomgang av reaktoren. Alle anbefalingene fra IAEA må gjennomgås med Statens strålevern for å sikre at de er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som forvaltes av Statens strålevern.

IFE setter sikkerhet foran alt annet. Vi har invitert IAEA til å foreta en gjennomgang av sikkerhetskulturen ved hele IFE i mars 2018 gjennom en såkalt ISCA (Independent Safety Culture Assessment). Videre har vi invitert IAEA til å foreta en oppfølging om 12-18 måneder der de undersøker om IFE har iverksatt tilfredsstillende tiltak knyttet til IAEAs anbefalinger.

KONTAKTINFORMASJON

Administrerende direktør: Nils Morten Huseby, tlf. 905 44 545

Kommunikasjonsdirektør Silje Aspholm Hole, tlf. 930 22 096

2017-10-11