Status ved Haldenreaktoren fredag 28. oktober

IFEs hovedfokus nå er å få Haldenreaktoren tilbake til normal vedlikeholdstilstand.
Kontakt

Valseth, Atle

Sektordirektør / Stedfortredende adm.direktør

 

Bakgrunn
Mandag 24. oktober kl.13.45 ble det registrert et utslipp av radioaktivt jod i forbindelse med håndtering av et skadet testbrensel i reaktorhallen ved Haldenreaktoren. Haldenreaktoren var på det gjeldende tidspunktet stengt for vedlikehold i tråd med normale driftsrutiner.

Utslippet har ikke medført noen fare for IFEs ansatte eller for omgivelsene. Det er ikke registrert særskilte høye doser til IFEs personell. Målinger utført av Strålevernet tirsdag 24.10 ved og rundt IFEs anlegg viste ingen tegn til forurensning av radioaktivt jod. Utslippene av radioaktivt jod til luft i forbindelse med hendelsen utgjør ca. 8% av årlig utslippstillatelse, mens utslippet til vann utgjør ca. 15% av årlig utslippstillatelse.

Status fredag 28. oktober
Status per fredag 28.10 er at reaktorhallen fortsatt er avstengt og luften i reaktorhallen sirkulerer gjennom kullfiltre for rensing av jod. Konsentrasjonen av radioaktivt jod i reaktorhallen er på vei ned, og det blir fortløpende tatt målinger av luften inne i reaktorhallen for å følge med på utviklingen.

IFEs hovedfokus nå er å få Haldenreaktoren tilbake til normal vedlikeholdstilstand. Neste steg i operasjonen er å sikre forseglingen av beholderen med det skadede testbrenselet med ytterligere en tetning, og bringe ned nivået av radioaktivitet i reaktorhallen til det normale.

Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet er styrende for planlegging av videre tiltak. IFE er i tett dialog med Statens strålevern om det praktiske arbeidet for å håndtere det skadede testbrenselselementet og få anlegget tilbake til normal tilstand. Statens strålevern holdes løpende oppdatert og IFE innhenter alle nødvendige godkjenninger for arbeidsoppgaver fra dem. Øvrig arbeid ved IFEs anlegg i Halden skjer som normalt, også ved reaktoranlegget utenfor selve reaktorhallen.

Som en del av det videre arbeidet med oppfølging av hendelsen vil reaktorhallen bli luftet ut til atmosfæren over filtere. Vann fra reaktorhallen overføres nå til lagringstanker utenfor reaktorhallen, der vannet renses før utslipp til elven Tista. Disse operasjonene vil medføre kontrollerte utslipp av svært lave nivåer av radioaktivitet til luft og vann. Utslippene er godkjent av Statens strålevern og er under grensene i utslippstillatelsen. Disse operasjonene representerer ingen fare for verken IFEs ansatte, befolkningen eller miljøet utenfor anlegget.

Intern gransking
IFEs ledelse og styre ser alvorlig på at hendelsen ikke ble varslet tidligere. IFE har iverksatt en intern gransking av hendelsen som skal gjennomgå hendelsesforløp, varslingsrutiner og -praksis.

Forventer oppstart i 2017 som planlagt
IFE planlegger oppstart av Haldenreaktoren med normal drift i begynnelsen av 2017. Dette forutsetter at arbeidene med å håndtere det skadede testbrenselet går som planlagt, samt at de nødvendige godkjenninger fra Statens strålevern foreligger.

Haldenreaktoren - reaktorhallHaldenreaktoren er en 25 MW tungtvanns-moderert og -kjølt reaktor som ligger 100 meter inne i Månefjellet i Halden, med en overdekning på 30 til 50 meter. Foto: Espen Røst, Dagbladet.

2016-10-28