Materialteknologi

IFE søker regjeringen om fornyet konsesjon

IFE søker regjeringen om fornyet konsesjon for atomanleggene på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Halden for 10 år etter 2018.
Kontakt

Valseth, Atle

Sektordirektør / Stedfortredende adm.direktør

 

Nåværende konsesjon for atomanleggene på Kjeller, og brenselsinstrumentverkstedet i Halden løper ut 2018. IFE har avklart med Helse- og omsorgsdepartementet og Statens strålevern søknad om fornyet konsesjon  må sendes innen utgangen av 2016.

Søknaden gjelder konsesjon for å eie og drive:

 • JEEP II.
 • JEEP I Stavbrønn.
 • Metallurgisk laboratorium I.
 • Metallurgisk laboratorium II  inklusive:
  • Brenselslagre for bestrålt brensel.
  • Brenselslager for ubestrålt brensel, lagerbygg II – uranlageret.
  • Brenselslager for Yellow Cake, lagerbygg I.
 • Radavfallsanlegget.
 • Brenselsinstrumentverkstedet (BIV) – Halden.

Videre dekker søknaden løyve for å eie, lagre, behandle, transportere omsette – inkludert importere og eksportere – inneha eller anbringe atomsubstans.

Søknadens innhold:

 • Samfunnsmessige nytteverdien av anleggene .
 • Sikkerhetsrapporter for atomanleggene.
 • IFEs styringssystem.
 • Organisering og ansvar.
 • Beredskapsplaner.

Sikkerhetsprinsippene IFE arbeider etter er basert på IAEAs prinsipper og kan oppsummeres som forsvar i dybden – som er et sett av tekniske og administrative tiltak for å forebygge eventuelle uhell og dempe konsekvensene hvis uhell skulle inntreffe. Forsvar i dybden omfatter også tiltak for å beskytte allmennheten og miljøet mot skader, hvis barrierene ikke er fullstendig effektive.

Søknaden beskriver hvordan IFE vil ivareta sikkerheten i henhold til atomenergiloven og annet relevant lovverk, f.eks. sikkerhets-, strålevern- og forurensningsloven, ivaretas. Atomenergiloven krever IFE har forsikring som dekker tredjepartsansvaret ved et eventuelt atomuhell. Forsikringen har blitt garantert ved statens selvassuranse, og er vedtatt av Stortinget i forbindelse ved behandlingen av St.prp. 1.

Konsesjonssøknaden er forelagt Sikkerhetskomiteen, som konkluderer med at søknaden gir en bred og korrekt beskrivelse av sikkerheten ved anleggene og sikkerhetsarbeidet ved IFE, samt at søknaden gir en grundig og god begrunnelse for at sikkerheten også vil være ivaretatt i den omsøkte perioden på 10 år.

IFEs styre har besluttet at Instituttet kan søke om konsesjon for de omsøkte anleggene for perioden 2019-2028.

Fornyet konsesjon søkes for 10 år, fra og med 1. januar 2019 til og med 31. desember 2028.

2016-12-23 Atle Valseth, forskningsdirektør Nukleærteknologi, fysikk og sikkerhet