Kjernekraft og atomsikkerhet

IFEs kommentar til rapporter fra Møreforskning om IFEs nukleære virksomhet i Halden

På oppdrag for Norges forskningsråd, etter mandat fra Nærings- og handelsdepartementet, har Møreforskning skrevet to rapporter om IFEs nukleære virksomhet i Halden. Utredningene skal utgjøre en del av regjeringens behandling av IFEs søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren.
Kontakt

Wikstrøm jr., Viktor A.

Kommunikasjonsrådgiver

 

Den ene rapporten har analysert hvilken betydning IFEs virksomhet har i dag for Haldenreaktoren og vurdert konsekvensene for regionen ved en avvikling av den nukleære virksomheten, og et scenario hvor all virksomhet ved IFE-Halden avvikles. Den andre rapporten har sett på den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv.

Instituttet mener at rapportene i hovedsak gir et relevant bilde av utfordringene for IFEs nukleære virksomhet i Halden. Møreforskning har tidligere evaluert IFEs nukleære virksomhet og er godt kjent med Instituttet. Den bedriftsøkonomiske beskrivelsen er grundig og får frem den økende risikoen som Haldenprosjektet nå møter med stort bortfall av bilaterale oppdrag.

Den samfunnsøkonomiske analysen beskriver nytten av IFEs nukleære virksomhet i Halden på en dekkende måte. Imidlertid er det enkelte forhold i denne delen av rapporten hvor IFE har andre synspunkter enn det som fremkommer i rapporten. Det gjelder spesielt sammenligningen med Jules Horowitz-reaktoren i Frankrike og påstandene om at Haldenreaktoren ikke har betydning for mulighetene for å opprettholde IFEs kompetanse innen atomsikkerhet.

Etter IFEs vurdering overvurderer rapporten Jules Horowitz-reaktoren sin betydning som konkurrent for Haldenreaktoren. IFE mener også at risikoen er stor for at IFE og Norges kompetanse innen atomsikkerhet raskt vil forsvinne dersom Haldenreaktoren må legges ned.

Rapporten tar heller ikke for seg den betydningen Haldenprosjektet har hatt som det største internasjonale samarbeidsprosjektet innen atomsikkerhet. Verdien av at sikkerhetsmyndigheter, kraftselskaper, leverandørindustri og forskningsinstitusjoner i 20 land samarbeider om å gjøre atomkraftverk sikrere er ikke vurdert i rapporten.

Se nettsidene til Nærings- og handelsdepartementet for tilgang til de to utredningene.

IFEs høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet (28. februar 2014, pdf)

Eva S. Dugstad
Adm. direktør

2013-12-05