Kjernekraft og atomsikkerhet

Informasjonsmøte om sikkerheten ved IFE

IFE har ansvar for landets to eneste atomreaktorer, og av denne grunn har sikkerheten bestandig stått sentralt i alle deler av instituttets virksomhet. Det er svært viktig at naboene til instituttet får god nok informasjon slik at de har tillit til og opplever det som trygt å bo i nærheten av IFE.
Kontakt

Wikstrøm jr., Viktor A.

Kommunikasjonsrådgiver

 

For å møte informasjonsbehovet og fortelle om hvordan IFE jobber med sikkerheten, ble det arrangert et åpent møte på Kjeller 1. november 2011. Vel tjue personer fra nærmiljøet og IFE deltok på møtet.

Strålevernsjef Steinar Backe gjorde rede for IFEs omfattende sikkerhets- og beredskapsarbeid. IFE har en egen HMS-sektor hvor Atle Valseth er sektordirektør. Denne sektoren jobber med sikkerhet både i Halden og på Kjeller.

Reaktoren som terrormål

Selv om IFE kontinuerlig jobber med sikkerhet, understreket Backe likevel behovet for en ny vurdering av beredskapen. I lys av terroraksjonen 22. juli og avdekkingen av planene der reaktoren på Kjeller var vurdert som mulig terrormål, er det behov for å gjennomgå tiltak og planer på nytt.

Blant annet vil beredskapsplanen for fysisk beskyttelse bli revidert, og IFE er inne i en fase hvor ulike tiltak blir gjennomgått. PST skal også foreta en ny trusselvurdering og se på tiltak som IFE vil foreslå.

- Vi må tenke nytt etter 22. juli. Derfor er det viktig og nyttig med innspill fra dere, sa Backe til de som hadde møtt frem på møtet.

Det kom mange gode spørsmål og kommentarer fra tilhørerne, og møtet pågikk i vel to timer.

Informasjonsmøte om sikkerhet ved IFE 1.11.2011--3Strålevernsjef Steinar Backe fortalte om hvordan IFE jobber med å ivareta sikkerheten. Et tjuetalls personer var møtt frem til informasjonsmøtet på Kjeller.

Et åpent institutt

Selv om IFE må ha et omfattende sikkerhetsopplegg, fremhevet strålevernsjef Backe verdien av fortsatt å ha et åpent institutt. IFE ønsker å ta i mot besøk og vise frem anleggene sine, og ønsker ikke å være lukket og utilgjengelig for omverdenen.

- Vi må strebe etter en balanse mellom åpenhet og det å ivareta sikkerheten, konkluderte han.

Denne balansegangen vil IFE jobbe mot, noe som også harmonerer med statsministerens budskap etter terroraksjonen, å møte terroren med mer åpenhet, mer demokrati, men aldri naivitet.

Se hele presentasjonen (pdf-fil).

Informasjonsmøte om sikkerhet ved IFE 1.11.2011--2

Steinar Backe er strålevernsjef og leder for avdelingen Miljø- og strålevern på Kjeller. Avdelingen har 22 ansatte og ivaretar helse, miljø og sikkerhet ved IFE. Avdelingen har også oppgaver innen strålevern og miljøovervåkning.

Informasjonsmøte om sikkerhet ved IFE 1.11.2011Mange fra lokalmiljøet på Kjeller ønsket å få informasjon fra IFE om hvordan sikkerheten ivaretas. Det kom opp gode spørsmål, kommentarer og innspill fra tilhørerne som IFE tar med seg i det videre arbeidet med sikkerheten.