Kjernekraft og atomsikkerhet

IFE arrangerte seminar om materialer til neste generasjon kjernekraftverk (Gen IV)

Nærmere 70 deltagere fra 12 land deltok på NOMAGE4- seminaret i Halden den 30.oktober til 1. november. NOMAGE er et nordisk forum for forskning på materialer innen Gen IV kjernekraftreaktorer, og ble etablert i 2009.

Den nye generasjonen kjernekraftverk trenger materialer med andre egenskaper enn de vi finner i dagens kraftverk. De må tåle andre miljøer i forhold til kjølemedium (bly, natrium, superkritisk vann) og driftsforhold med høyere temperatur og trykk. Les mer om dette på Wikipedia.

Seminaret ble meget vellykket og viser at interessen for nye typer kjernekraft er stor.

NOMAGE seminar IIConcetta Fazio, Karlsruhe Institute of Technology, presenterte "European Program on Materials Research for Generation IV reactors".

Av temaene som ble diskutert var blant annet materialutfordringer for MYRRHA, den nye akseleratordrevne reaktoren under design i Belgia. Dette er ett av flere reaktorkonsepter som kan bli viktig for utnyttelse av de norske thorium-ressursene i fremtiden.  Universitetet i Oslo var også representert og presenterte muligheter for utnyttelse av thorium i eksisterende reaktorer.

I Sverige har de nå etablert et nasjonalt FoU program, GENIUS. Professor Ane Håkansson, Uppsala Universitet, uttalte seg med stor entusiasme og fremhevet at GENIUS har vært viktig for å utvikle samarbeidet mellom universitetene og industrien i Sverige. Han inviterte IFE og Norge inn i et tettere samarbeid fremover.

Haldenreaktoren er godt egnet for materialtesting under forskjellige betingelser. Innen Generasjon-IV er det spesielt materialer for bruk i den superkritiske lettvannstypen (SCWR) som peker seg ut for testing i Halden, og dette ble presentert og diskutert under andre dagen av seminaret.

Forskningsleder Rudi van Nieuwenhove ved IFE har fått koordineringsansvaret for NOMAGE4 og var hovedansvarlig for arrangementet. Han var meget fornøyd med de faglige presentasjonene og ser det som viktig at de nordiske landene samarbeider om de muligheter som kan åpne seg på sikt, både for forskningsmiljøene og industrien. Det er også en innfallsport til store europeiske forskingsprogram på neste generasjon kjernekraft.

NOMAGE seminar ISeminaret tiltrakk seg mange interesserte som ville høre om forskningen rundt generasjon IV reaktorer.

NOMAGE seminar IIIFaglige diskusjoner og presentasjon av postere i pausen.

2011-11-01 Tekst og foto: Øivind Berg