Energi og miljø

FNs klimapanels spesialrapport om fornybar energi

FNs klimapanel har laget en spesialrapport om fornybar energi og tiltak for å begrense klimaendringene.
FNs klimapanels spesialrapport om fornybar energi
Kontakt

Ulleberg, Øystein

Forskningsleder

 

Rapporten heter Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, SRREN.  Et sammendrag for politikere og beslutningstagere og en generell presentasjon om hovedresultatene ble publisert 9. mai 2011 (http://srren.ipcc-wg3.de), og hele rapporten skal etter planen publiseres i juni 2011.

For english version: http://srren.ipcc-wg3.de/report

FNs klimapanels besluttet å skrive rapporten og definerte innholdet og hovedtemaene for rapporten på to møter i 2008, mens selve skriveprosessen ble sparket igang på et møte i São José dos Campos i Brazil, 26.-30. januar 2009.  Tormod Schei (Statkraft), Ånund Killingtveit (NTNU) og Øystein Ulleberg (IFE) var blant de drøyt 120 utvalgte hoved forfatterne som deltok på dette møtet, og i det videre arbeidet fram til i dag.  Rapporten hadde fire hovedrevisjoner, hvorav to av disse revisjonene inkluderte kommentarer og bidrag fra representanter for 194 regjeringer og 350 eksterne eksperter.  I alt kom det inn omtrent 25 000 kommentarer, alle håndtert og dokumentert.  Denne grundigheten, nøyaktigheten i framstilling av fakta og den verdensomspennende konsensusen på innholdet er rapportens styrke.

Omfattende

SRREN-rapporten muligens historiens mest omfattende sammenstillingen av litteratur relatert til vitenskap, teknologi, miljø, økonomi, og samfunnsvitenskap innen området fornybar energi.  Rapporten fokuserer på hvordan vi kan bruke alle kjente fornybare energikilder (bioenergi, solenergi, geotermisk energi, vannkraft, havenergi, og vindkraft) i arbeidet med å begrense klimaendringene påvist av FNs klimapanel.  Hovedhensikten med rapporten er å danne grunnlag for utforming av internasjonal-, nasjonal-, og regional politikk på området fornybar energi, uten å foreskrive en politikk.  , eller som Ottmar Edenhofer, leder for SRREN-rapporten uttalte: “We must be policy relevant, but not policy prescriptive”.  I tillegg kan rapporten brukes som et oppslagsverk på fornybar energi.

Integrerte systemløsninger basert på fornybar energi

Undertegnede var en av 15 hovedforfattere på kapittel 8, som omhandler “Integrering av fornybar energi i nåværende og framtidige energisystemer”.  Oppgaven her var å beskrive ulike systemløsninger og tilhørende tekniske-, økonomiske- og miljømessig begrensninger og utfordringer.  Dette var en komplisert oppgave fordi det finnes uendelig med muligheter og kombinasjoner, men relativt lite dokumentert erfaring med integrerte systemløsninger basert på fornybar energi.  Skrivearbeidet i kapittel 8 ble derfor avgrenset til hoveddeler. 

Den første delen har fokus på integrering av fornybar energi i ulike energiforsyningssystemer: (1) Kraftsystemer (elektriske nett), (2) fjernvarme- og kjølenett, (3) gassrørsystemer. (4) Flytende drivstoffsystemer og (5) autonome energisystemer, mens den andre delen har fokus på strategi og veien videre (pathways) for integrering av fornybar energi i utvalgte sluttbrukersektorer: (1) Transport, (2) bygninger og husholdninger, (3) industri og (4) landbruk, skogsbruk og fiskeri.

Konklusjon

 Konklusjonene knyttet til systemintegrasjon (kapittel 8) kan oppsummeres slik:

 • Fornybar energi blir allerede med suksess integrert i energiforsyningssystemer og sluttbrukersektorer

 • Det er mulig, på kort sikt og i økende tempo, å integrere en høy andel med fornybar energi i de fleste energiforsyningssystemer og sluttbrukssektorer, men dette vil føre til teknologiske og institusjonelle utfordringer

 • Kostnader og utfordringer knyttet til økt integrering av fornybar energi i eksisterende energiforsyningssystemer er avhengig av energisystemets egenskaper [el, varme, gas], andel med fornybar energi, tilgjengelighet og egenskaper til den fornybare energien og hvordan energisystemet utvikler seg i framtiden

 • Det mange måter å øke andelen med fornybar energi til alle sluttbrukersektorer på, men systemintegrasjonen er svært avhengig av regionale- og sektorspesifikke egenskaper og teknologi

 • Kostnadene forbundet med integrering av fornybar energi, enten det gjelder elektrisitet, oppvarming, kjøling eller drivstoff i gass- eller flytende form, er avhengig av sammenhengen og stedsspesifikke forhold, og er vanskelig å fastsette

 • For å kunne ta imot en høy andel fornybar energi, må energisystemene [infrastruktur] utvikles og tilpasses

 

En av hovedkonklusjonene i rapporten (hovedkonklusjonen fra kapittel 8) er at det ikke finnes noen grunnleggende teknologiske begrensninger knyttet til det å integrere fornybar energi i eksisterende og framtidige energisystemer, og heller ingen begrensninger for at integrerte systemer basert på fornybar energi kan tilfredsstille mesteparten av det totale energibehovet på steder hvor egnede fornybare energiressurser finnes eller kan leveres.  Det betyr at det som kommer til å skje i praksis i framtiden vil først og fremst bli påvirket av andre (ikke-teknologiske) faktorer, som for eksempel kostnader, politiske mål- og virkemidler, miljøhensyn og sosiale aspekter.

Fakta:

 • Oppstart: januar 2009
 • 120 hovedforfattere
 • 4 000 referanser til artikler og rapporter
 • 4 utkast av rapport underveis
 • 25 000 kommentarer, behandlet i to omganger
  • Kommentarer fra 350 eksterne eksperter
  • Kommentarer fra 194 regjeringer
  • Offisiell behandling av all kommentarer
 • Publisering: juni 2011
 • Hjemmeside: http://srren.ipcc-wg3.de