Olje og gass

Økt oljeutvinning

Sporingsstoffteknologien, som er utviklet ved IFE, er et viktig og kostnadseffektivt bidrag til økt reservoarforståelse. Den gjør det mulig å optimalisere produksjonen og dermed hente ut maksimal fortjeneste. Takket være IFEs innsats på dette feltet øker derfor staten og oljeselskapene sin inntjening på olje- og gassvirksomheten med store beløp.
Kontakt

Bjørnstad, Tor

Forskningssjef

Stavsetra, Liv

Faggruppeleder

 

IFE har utviklet ikke-radioaktive og miljøvennlige sporingsstoffer (”tracers”) som etterspørres i hele den internasjonale olje- og gassbransjen. Ved å bruke disse sporingsstoffene kan operatørene på olje- og gassfelt verden over få unik informasjon om strømningsforholdene i reservoarene.

Ulike typer sporingsstoffer

Gjennom 40 år har IFE utviklet mange typer sporingsstoffer til bruk i et utall sammenhenger i industrien. De siste 20 årene har fokus vært spesielt rettet mot forskjellige anvendelser i olje- og gass-industri, og spesielt mot utvinning av olje og gass.

En operatør på et oljefelt kan injisere sporingsstoffer i et oljereservoar for å kartlegge strømningsforholdene i reservoaret, der oljen ligger fordelt i ulike porøse sand- eller kalksteinslag. Sporingsstoffene beveger seg sammen med vannet som injiseres, for å fortrenge olje ut av disse lagene. Under produksjon tar operatøren prøver av vannet, og ved å måle innholdet av sporingsstoff i prøvene henter en mye informasjon om reservoaret og om hvor det kan være mer olje igjen. Informasjonen gjør det lettere å legge en strategi for videre utvinning fra reservoaret.

Enorme innsparinger

Det er vanskelig å gjøre nøyaktige kost/nytteanalyser ved bruk av sporingsstoffer. Ved ett konkret eksempel kan imidlertid et oljeselskap dokumentere en innsparing i hundremillionerklassen ved å forhindre boring av uproduktive brønner.

På et felt i Colombia brukte BP sporingsstoffer fra IFE i et oljereservoar. Uten den informasjonen om barrierer i reservoaret som sporingsstoffstudiet gav, ville selskapet ha boret to unyttige brønner for å utvinne oljen. To brønner ville kostet 70-100 millioner NOK, mens operasjonen med sporingsstoffene kostet 1 million NOK, eller ned mot en prosent av hva to brønner ville kostet. Offshore er det ekstra kostbart å bore brønner, så her er innsparingspotensialet enda større. En typisk pris for en enkelt offshorebrønn er 150 millioner NOK. I dag benyttes sporingsstoffer på de fleste feltene på norsk sokkel og gir et viktig bidrag til å optimalisere produksjonen.

Komplette undersøkelser

IFE utfører komplette feltundersøkelser for oljeselskapene. IFEs medarbeidere er eksperter på å forstå hvordan sporingsstoffene oppfører seg i oljefeltene og vet hvilke sporingsstoffer som kan benyttes i ulike sammenhenger. Et viktig poeng er at Instituttet kan analysere sporingsstoffer i ekstremt lave konsentrasjoner. I en standard feltstudie er IFE med i alle faser av prosjektet, inkludert selve grovarbeidet med å pumpe sporingsstoffene ned i reservoaret. Etter at et sporingsstoff er pumpet ned i en brønn, kan det ta flere år før det kommer til en produksjonsbrønn. Normalt medfører en injeksjon at IFE får tilsendt prøver fra nærliggende produksjonsbrønner i flere år. Det er ikke uvanlig å følge sporingsstoffenes bevegelse i 5–6 år. I dag utfører IFE årlig 3000–4000 analyser av prøver som er tatt fra de forskjellige feltene rundt om i verden der Instituttet er involvert.

Basert på analyseresultatene gjør IFE studier for optimalisering av reservoarbeskrivelsen. For slike evaluernger utfører Instituttet simulering både med standard programvare og med spesialprogramvare utviklet på IFE for å håndtere spesielle utfordringer knyttet til sporingsstoffenes egenskaper.