Olje og gass

Integrerte operasjoner

Integrerte Operasjoner (IO) medfører en total integrasjon av organisasjonene som jobber offshore på feltene og de som jobber på land ved en gjennomgripende digitalisering av hele virksomheten. Landbasert og offshorebasert arbeid smelter sammen og personer og team knyttes sammen i avanserte kommunikasjonsrom. Olje og gassfelter kan betjenes og styres fra land og en ser helt nye samarbeidsrelasjoner internt i oljeselskapene og mellom leverandørene og oljeselskapene.
Integrerte operasjoner
Kontakt

Bye, Andreas

Avdelingsleder

Drøivoldsmo, Asgeir

Forskningsleder

Kvalem, Jon

Prosjektleder Haldenprosjektet

 

Dette får gjennomgripende konsekvenser for hvordan morgendagens felter drives. Oljeindustrien går i en enda sterkere retning av en ledende high-tech industri hvor arbeidsprosesser og sikkerhet står sentralt sammen med ny teknologi.

IO MTO metoden

IO MTO-metoden er laget for å gi støtte til å gjennomføre analyseaktiviteter knyttet til MTO-aspekter (menneske–teknologi–organisasjon) i en tidlig fase av design-, utviklings- og modifikasjonsprosjekter i oljeindustrien. Fokus for metoden er tildeling eller omplassering av funksjoner og utvikling av arbeidsprosesser.

Retningslinjen for gjennomføring av metoden vil sikre to forhold. for det første at slike organisasjonsendringer blir analysert på en god og strukturert måte og for det andre at analysen blir grundig dokumentert. I metoden inngår kartlegging av ambisjoner samt de til en hver tid gjeldende overordnede og detaljerte målsetninger for prosjektet. Disse brukes og oppdateres underveis i analysen.

Gjennom å foreta en kartlegging av arbeidsoppgaver for utvalgte stillinger får man en oversikt over nå-situasjonen i form av hvilke arbeidsoppgaver de ulike stillingene utfører. En analyse av muligheter og begrensninger knyttet til hver oppgave danner underlag for rollefordeling og allokering. Analyseresultatet anvendes videre i arbeidsprosessutviklingen og modellering av arbeidsflyter.

Senter for Integrerte Operasjoner

NTNU i samarbeid med forskningspartnere IFE og Sintef er ansvarlig for et internasjonalt forskningsprosjekt på Integrete Operasjoner (IO). Senteret er av Norges Forskningsråd utnevnt til et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) og 13 industripartnere er tilknyttet senteret. Industripartnere er oljeselskaper, leverandører og engineeringselskaper. Senteret fokuserer på IO-forskning innenfor hele verdikjeden fra boring & brønn, reservoir og produksjonsoptimalisering til drift og vedlikehold. Viktige aspekter på tvers av verdikjeden er arbeidsprosesser, teamwork og samhandling, sett i et MTO-perspektiv. Senteret startet i 2006 og har fått midler fra NFR frem til 2015.  http://www.ntnu.edu/iocenter

Samhandlingstrening – SOFIO

Samhandling på tvers av geografiske lokasjoner ved hjelp av samhandlingsteknologi, så som videokonferanseutstyr og delte informasjonsflater, er viktig for å oppnå effektivt samarbeid i en IO-setting. Gjennom forskning i IO-senteret er det utviklet en metode for trening og coaching i samhandling, SOFIO, som fokuserer på læring av hvordan møtevirksomhet kan forbedres i slike nye omgivelser. Metoden er basert på observasjoner og feedback i reelle møtesituasjoner.