Olje og gass

Inhibitorteknologi

Utvikling av bedre testmetoder og bedre laboratorieutstyr for testing av korrosjonsinhibitorer og scale inhibitorer er en viktig aktivitet for IFE.
Kontakt

Bjørnstad, Tor

Forskningssjef

Nyborg, Rolf

Avdelingsleder

 

Korrosjonsinhibitorer:

Korrosjon i olje- og gassrørledninger blir ofte holdt under kontroll ved hjelp av tilsats av korrosjonsinhibitorer, som er organiske stoffer som tilsettes til brønnstrømmen i små konsentrasjoner for å danne en beskyttende film på ståloverflaten. Inhibitortesting er en viktig aktivitet for IFE. Dette arbeidet er spesielt fokusert mot flerfase rørledninger, der enkle standardtester ofte ikke gir gode nok resultater. IFE utfører også feltspesifikk uttesting av korrosjonsinhibitorer i strømningskretser, autoklaver og glassceller.

Scaleinhibitorer:

I petroleumsindustrien vil scale-utfelling, eller mineralutfelling, foregå ute i reservoaret, i nærbrønnssonen, i produksjonsbrønnen  og i prosess-systemer for de produserte fluidene. Slik scale består av uorganiske eller organiske salter. Scaling som finner sted ute i reservoaret vil ikke ha  noen avgjørende ødeleggende effekt på prosessene men når slike prosesser skjer i nærbrønnssonen kan porer plugges, permeabiliteten nedsettes produksjonen strupes. I produksjonsbrønner, rørsystemer, flerfaseseparatorer, pumper, varmevekslere o.s.v. vil slik utfelling kunne føre til nedsatt effektivitet og eventuelt til blokkering.

Scaling kan motvirkes med såkalte scale inhibitorer. Det er en oppgave for IFE å utvikle metoder for å studere mekanismer og kinetikk.i slike prosesser og teknologi for studier av inhibitoreffektivitet. Både eksperimentelle og teoretiske metoder utvikles.