Olje og gass

Strømningssikring

En definisjon av Strømningssikring (Flow Assurance på engelsk), er å finne gode løsninger for utbygging og drift av flerfaseledninger fra reservoar til prosessanlegg. Metodene må være pålitelige og økonomisk akseptable og håndtere en rekke fenomener som kan ha store konsekvenser for produksjonen. IFE arbeider med å forstå og kunne prediktere flere av disse fenomenene. Vi samarbeider med SPT Group AS og en rekke oljeselskaper.
Kontakt

Bjørnstad, Tor

Forskningssjef

Nossen, Jan

St.f.avdelingsleder

Nyborg, Rolf

Avdelingsleder

 

Hydrater
Under visse forhold kan gass, vanligvis metan, og vann fra reservoarer danne en is-lignende struktur som kalles hydrater. Dette skjer ved høye trykk og lave temperaturer, og hvis hydrater danner en plugg i røret er dette meget alvorlig. Det er mulig å hindre hydratdannelse ved hjelp av tilsetninger, men dette  kan være en ganske dyr løsning. Et alternativ er å la hydrater dannes, men med diverse måter sikre av bare tar form av små partikler og ikke plugger. IFE arbeider med måter å beskrive slike partikler og deres transport slik at en kan regne på  hvordan de påvirker produksjonen.

Voks
Enkelte oljer innholder mye voksmolekyler, som ved lav nok temperatur vil utkrystallisere seg til vokspartikler. Oljen kan da få en gele-aktig form, og et vokslag kan dannes på veggen. IFE og SPT arbeider med modeller for hvordan voks påvirker strømningen.

Sand
Sand blir ofte med inn fra reservoarene, og kan danne en seng i bunnen av røret. Dette kan påvirke korrosjon av rørveggen og reduserer strømningsarealet. IFE arbeider med modellering av sandtransport i flerfase rørledninger.

Slug animationTungoljer og emulsjoner
Lange molekyler kan gjøre oljer svært seige og vanskelige å transportere. Innblanding av små vanndråper i oljen (emulsjoner) kan ha en lignende effekt. Begge fenomener forekommer ofte, og de kan gjøre utvinningen mer krevende. IFE arbeider med modeller for rørtransport av slike oljer.

Scale
Scale er et fellesnavn for utfelling av faststoff på vegg eller i form av partikler i olje- og gass-utvinning. Scale er oftest uorganiske salter, de vanligste er Bariumsulfat (BaSO4), strotsiumsulfat ((SrSO4) og kalsiumkarbonat (CaCO3), men kan også være delvis organiske (naftenater, MEG-basert osv.). Sulfat-scale dannes hovedsakelig av blandingen sjøvann/formasjonsvann, mens karbonat-scale dannes når trykket reduseres i vann med høye konsentrasjoner av bi-karbonat.

Utfellingen av scale kan forringe gjennomtrengeligheten i nærbrønn-sonen, tette sandfilter og produksjonsrør, forårsake feil i pumper, varmevekslere og separatorer i tillegg til å blokkere transportledningene.

IFE er engasjert i forskningsarbeid hvor man ser på scale-mekanismer og kinetikk. Aktiviteten inkluderer også teoretisk modellering og utvikling av simulatorer med fokus på å forhindre scaling-problematikken og å utvikle behandlingsprosedyrer med scaleinhibitorer. IFE tilbyr eksperimentell testing av inhibitorer.

Korrosjon
Karbonstål er termodynamisk ustabilt i vann når det er oppløst CO2 og H2S. Den eneste grunnen til at karbonstål kan brukes i olje- og gassproduksjon er at ståloverflaten normalt blir dekket av en beskyttende film av korrosjonsprodukter, olje, mineral-avleiringer eller korrosjonsinhibitorer. Det er relativt lett å prediktere og forklare de høye korrosjonsratene på bart stål. Den virkelige utfordringen er å redusere korrosjonsraten, noe som krever kunnskap om egenskapene til de forskjellige filmene som kan dekke overflaten, verktøy for å prediktere når filmene bryter sammen og metoder for å sikre mer robuste filmer. IFE har en stor aktivitet i form av flerklientprosjekter og prosjekter mot internasjonale oljeselskap og leverandørindustri der formålet er å finne bedre og mer pålitelige metoder og prosedyrer for å kontrollere og bekjempe korrosjon.