Nukleærteknologi og helse

Radioaktive legemidler

Radiofarmaka (radioaktive legemidler) anvendes til nukleærmedisinske undersøkelser ved sykehus. Den radioaktive substansen vil akkumuleres i målorganene i kroppen. Gammakamera brukes til å detektere og bildegjøre hvordan radioaktiviteten er distribuert i kroppen. En stor andel av radiofarmaka brukes til påvisning av sykdomstilstander (diagnose).
Kontakt

Harbø, Bente Tange

Forskningsdirektør

 

Bruk av radioaktive legemidler til behandling (terapi) utgjør kun ca.10 %, og hovedvekt er til smertebehandling hos kreftpasienter. Utvikling av nye radiofarmaka egnet til behandling av selve kreftsykdommen er derfor et stort satsingsområde innenfor nukleærmedisin.

Arbeid med radioaktive legemidler har foregått ved IFE i over 50 år, og denne aktiviteten har i mesteparten av disse 50 årene vært nært knyttet til atomreaktorene (JEEP I og JEEP II). I dager hovedvekten av instituttets arbeid med radioaktive legemidler knyttet til kontroll og distribusjon av radiofarmaka til norske sykehus, samt produksjon av radioaktive legemidler til kliniske studier.

Til diagnostisk bruk er kort halveringstid for radionukliden viktig. Radionuklider til medisinsk bruk har normalt halveringstid fra noen timer og ned til noen får minutter.

Ettersom et økende antall PET-skannere (Positron Emission Tomography) blir tilgjengelig på sykehusene, kommer det nye produkter med økt sensitivitet og nye indikasjoner. IFE er involvert i utviklingen / produksjon av et PET-produkt, 68Ga-DOTATOC, i samarbeid med norske sykehus.