Menneske, teknologi og organisasjon

Sikkerhetssystemer for jernbane

Fagområdet omfatter først og fremst jernbanens signalanlegg, som består av sikringsanlegg, automatisk togkontroll og fjernstyring, og de ulike delsystemene og komponentene som inngår i disse. Signalanleggenes hensikt er først og fremst å sikre en trygg togfremføring, dernest at togtrafikken avvikles på en mest mulig punktlig og effektiv måte.
Kontakt

Sarshar, Sizarta

Seniorforsker

 

IFEs arbeid innenfor dette området omfatter rådgivning, gransking, prosjektledelse, risikoanalyser og dokumentasjon knyttet til utredning, spesifikasjon, utvikling, godkjenning og vedlikehold av en lang rekke signalsystemer, herunder Jernbaneverkets fjernstyringssystemer og ulike typer sikringsanlegg. I tillegg deltas det aktivt i utvikling og revidering av internasjonale standarder innenfor området, herunder jernbanens sikkerhetsstandarder EN 50126 / 50128 / 50129 (RAMS).

Mens de fleste eksisterende sikringsanlegg er bygget med tradisjonell reléteknologi, blir dagens anlegg bygget som programvarebaserte systemer, i likhet med systemene for automatisk togkontroll og fjernstyring. I likhet med mange andre teknologiområder, ikke minst kjernekraft, er jernbanen således i et generasjonsskifte der gamle analoge systemer gradvis erstattes av moderne, programvarebaserte systemer. Dette teknologiskiftet, sammen med introduksjonen av felles europeiske standarder, stiller økende krav til kompetanse og omstilling hos de ulike jernbanevirksomhetene. Dette samsvarer med utfordringene også andre sektorer står overfor, og er et område IFE har arbeidet innenfor gjennom en årrekke.

I løpet av de kommende årene står jernbanen overfor nok et generasjonsskifte i og med byggingen av ERTMS (European Rail Traffic Management System). Den mest synlige endringen som følge av denne byggingen er at de ytre signalene som i dag står langs sporet og regulerer togtrafikken erstattes med overføring av signalinformasjon direkte til det enkelte tog, via jernbanens eget mobilnett GSM-R. Videre vil togene fritt kunne trafikkere andre lands infrastruktur, uten å være flerdobbelt utrustet med hvert enkelt lands spesielle system for automatisk togkontroll. ERTMS kan karakteriseres som et meget stort, sikkerhetskritisk, distribuert programvarebasert system basert på felles europeiske standarder. Med dette generasjonsskiftet, som gjerne karakteriseres som den viktigste endringen siden overgangen fra damp til elektrisitet, vil signalfaget ha tatt det definitive steget fra å være rotfestet i elektroteknikk til å bli et fag solid plantet i moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).