Menneske, teknologi og organisasjon

Programvareteknikk

Programvareteknikk omfatter prosesser, metoder, teknikker og verktøy for de ulike livsløpsfasene til programvarebaserte systemer. IFEs arbeid innenfor dette området retter seg spesielt mot programvare som benyttes i sikkerhetsrelaterte eller sikkerhetskritiske systemer.
Kontakt

Raspotnig, Christian

Faggruppeleder

 

IFEs kompetanse omfatter både generell programvareteknikk og bransjespesifikk kompetanse knyttet til systemer, standarder og terminologi innenfor ulike bransjer. Det overordnede siktemålet med arbeidet er å bidra til en vellykket innføring av programvarebaserte systemer for sikkerhetsrelaterte anvendelser innenfor de ulike bransjene.

På grunn av den livsløpsorienterte tilnærmingen til fagområdet, dekker IFEs forskningsaktiviteter både utvikling, kvalitetssikring, godkjenning og ibrukstakelse av programvarebaserte systemer. En fellesnevner for mange av aktivitetene er nødvendigheten av å demonstrere at systemet er sikkert å ta i bruk. Dette gjøres i mange tilfeller gjennom et sikkerhetsbevis, hvis hensikt er å gi en dokumentert demonstrasjon av at sikkerhetskravene er etablert på et tilfredsstillende grunnlag og implementert i det aktuelle systemet. Fokuset på dokumentasjon av sikkerhet bidrar til å knytte de ulike forskningsoppgavene sammen og orientere disse mot de essensielle problemstillingene og utfordringene knyttet til innføring av programvarebaserte systemer for sikkerhetsrelaterte anvendelser.

Fokuset på sikkerhetsrelaterte anvendelser innebærer at IFEs arbeid innenfor programvareteknikk i stor grad relateres til bruken av internasjonale standarder for utvikling av programvarebaserte systemer for slike anvendelser. Gjennom aktiv deltakelse i utviklingen og revideringen av slike standarder, har IFE førstehånds kjennskap til standarder innenfor området, og påvirker også utviklingen av disse. På basis av kompetansen knyttet til fagområdet og relevante standarder, bidrar IFE gjennom sin forskningsaktivitet med veiledning og anbefalinger til bruk av standardene, og med utvikling og evaluering av relevante prosesser, metoder, teknikker og verktøy. Disse aktivitetene, sammen med bransjespesifikk kunnskap og erfaring, setter IFE i stand til å yte programvareteknisk bistand innenfor blant annet kjernekraft, jernbane, luftfart og petroleum, og til å bidra med kunnskapsoverføring mellom de ulike bransjene.