Menneske, teknologi og organisasjon

Driftsstøttesystemer

Overvåkings- og driftsstøttesystemer
Kontakt

Hoffmann, Mario

Avdelingsleder

 

LIRA IFE tar sikte på å utvikle metoder og systemer som forbedrer arbeidsbetingelsene, reduserer belastningen og effektiviserer arbeidsoppgavene til operatører og annet driftspersonell i prosess-industrien. Innføring av nye metoder og beslutnings-støttesystemer står sentralt ved økende krav til sikkerhet og miljøkontroll.

Økende bruk av prediktivt vedlikehold for å minimalisere vedlikeholdskostnadene samtidig som driftssikkerheten skal opprettholdes, krever nye og robuste metoder og systemer. Ved å kombinere ulike metoder for tidlig feildeteksjon og diagnose som Instituttet har utviklet, bl.a. modellbasert overvåking, mønstergjenkjenningssystem for data (nevrale nett/fuzzy-teknikker) og simulering, skal det utvikles forbedrede og mer robuste systemer.

IFE arbeider også med mer generelle metoder for kunnskapsstyring (knowledge management) i store organisasjoner.

IFE utvikler simulatorer og prosessmodeller for driftsplanlegging og optimalisering. Modellbaserte beslutningsstøttesystemer har et stort potensiale for utprøving av driftsstrategier, driftsoptimalisering og prediksjon av prosessforløp ved drifts-forstyrrelser. Spesielt vil dette arbeidet rettes mot å øke termisk effektivitet i prosessindustrien, dvs. økt virkningsgrad, reduserte varmetap og optimal utnyttelse av produsert varmeenergi. Resultatene fra dette arbeidet har stort potensiale for å forbedre økonomien ved drift av større prosessanlegg.

Mulighetene til å bestemme kvaliteten av elektriske kabler i kraftverk ved hjelp av numeriske metoder studeres.

Et annet område er anvendelse av såkalt kunnskapsbasert datamaskinsyn (knowledgebased computer vision) hvor en søker å hente inn og visualisere viktig anleggsinformasjon fra områder en vanligvis ikke har tilgang til. Denne teknologien kan hjelpe til å oppdage feil i systemer og komponenter som ikke er godt instrumentert, på et tidlig tidspunkt.