Energi og miljø

Sporingsstoffstudier

Sporingsstoffstudier (tracerstudier) med stabile og radiogene isotoper. Gjennom mer enn 25 år har IFE bygget opp unik kompetanse og spesielle laboratoriefasiliteter for massespektrometrisk bestemmelse av stabile og radiogene isotoper.
Kontakt

Johansen, Ingar

Overingeniør / Faggruppeleder Analyse

Kihle, Jan

Senior Geolog/Senior forsker

 

Se en definisjon av sporingsstoffer, eller tracere, her (lenke kommer).

Sporingsstoffstudier er et nyttig verktøy for ulike problemstillinger innen mange fagområder som geologi, hydrologi, oljeleting og – produksjon, forurensningsproblematikk, jordbruk, økologi, arkeologi, ernæring og næringsmiddelindustri. Sporingsstoffene kan være naturlig forekommende eller tilsatte. IFE kan bidra med eksperimentdesign, design og produksjon av sporingsstoffer for tilsetning, foreta injeksjon og prøvetaking, utføre analysene samt tolke data.

Metoden baserer seg på at isotoper av samme kjemiske element har forskjellig masse og oppfører seg derfor noe ulikt i diffusjonsprosesser, kjemiske omsetninger, mikrobiologiske reaksjoner o.s.v. Isotopforhold er derfor en nøkkelparameter her. Slike forhold kan for eksempel være for hydrogen D/H, karbon 13C/12C, nitrogen 15N/14N, oksygen 18O/16O, svovel 34S/32S ogstrontium 87Sr/86Sr med fler.

Svært mange forurensningsproblemer er knyttet til utslipp til vann, eller utslipp av forurenset vann til geologiske systemer; jordsedimenter og sprekker i fjell. IFE anvender basiskompetansen innen geokjemi og den omfattende analysevirksomheten til å etablere spisskompetanse rettet mot vannsystemer.

Hovedvekten av denne satsningen er rettet mot produsert vann fra oljefelt. Her er det en rekke viktige problemstillinger, fra vanninjeksjon til utslipp til havet, og mulige mål for anvendelser av sporingsstoff er reduksjon av utslipp, prediksjon av utfelling av scale (volum og sted) og om den er radioaktiv eller ikke.

Moderne instrumentering (isotop-massespektrometri) for tracerstudier med stabile og radiogene isotoper

Moderne instrumentering (isotop-massespektrometri) for
tracerstudier med stabile og radiogene isotoper

Det jobbes også med andre problemstillinger som sporing av forurensninger, vann og mineralreaksjoner samt hydrologi og dalsidestabilitet (studier av rasfare).

Basismetoden, isotop-massespektrometri, anvendt på naturlige geologiske systemer kan også brukes til mineraldateringer. For eksempel har 87Sr/86Sr-metoden bidratt til å bestemme jordas alder.

Se en presentasjon dateringsmetoder og aldersbestemmelse her (lenke kommer).