Energi og miljø

Radioøkologi

Radioøkologi er læren om hvordan radioaktive stoffer oppfører seg i naturen; hvilke mekanismer som påvirker stoffenes vandring og opptak i næringskjeder og økosystemer. Radioøkologiske studier er tverrfaglige og vil ofte inkludere både prøvetaking, felt- og laboratorieeksperimenter, radiokjemiske analyser og modellering. Denne tverrfagligheten bidrar til å kombinere tradisjonelle fagområder som fysikk, kjemi, matematikk, biologi og økologi med mer anvendte prinsipper innen strålevern. Radioøkologiske studier gir grunnlag for å beregne stråledoser og vurdere konsekvenser av radioaktiv forurensning for helse og miljø.
Kontakt
 

Fagområdet ble spesielt aktuelt i Norge etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, da radioaktivt nedfall falt ned over større deler av Norge. Mest nedfall fikk områdene der det regnet den dagen den radioaktive skyen passerte (spesielt Valdres og Trøndelag). Målemetodene som benyttes for å påvise de radioaktive stoffene, er meget følsomme, og vi kan fremdeles måle nedfallet i dag, mer enn 20 år senere. Andre kilder til radioaktivitet i miljøet er nedfall etter atmosfæriske prøvesprengninger av kjernefysiske våpen på 50- og 60-tallet, rutinemessige utslipp fra nukleære installasjoner som f.eks Sellafield og La Hague (anlegg for reprosessering av brukt kjernebrensel), og eventuell utlekking av radioaktive stoffer fra sunkne atomdrevne, ubåter.

Tidligere har det stort sett blitt fokusert på hvilke doser radioaktivitet i naturen gir mennesket. Den internasjonale strålevernskommisjonen (ICRP) har tidligere uttalt at dersom mennesket er tilstrekkelig beskyttet, vil også andre organismer være det. Dette har det imidlertid blitt stilt spørsmålstegn ved, særlig for områder der det verken bor eller oppholder seg mennesker. Flere internasjonale prosjekter har derfor jobbet med å utvikle et system for beregning av doser til biota.

Seksjon Miljøovervåking ved avdeling Miljø- og strålevern har vært og er med i flere forskningsprosjekter innen eller relatert til fagfeltet radioøkologi.

Lise tar vannprover

Innhenting av vannprøver