IFEs aktiviteter innenfor Thorium

Beskrivelse av IFEs aktiviteter innenfor forskning på thorium

Kjernekraft gir nær null utslipp av klimagasser og har et potensial for å dekke en større del av verdens framtidige energibehov. I dag benyttes uran som brensel i kjernekraftreaktorer, og med dagens teknologi vil de kjente uranressursene ta slutt i et 100 års perspektiv.  Thorium er det eneste materiale som kan supplere uran som brensel i dagens kjernekraftverk. Dessuten har thoriumavfallet langt kortere behov for oppbevaring enn uranavfall. Internasjonalt finnes flere initiativ for å utvikle nye reaktorer som spesielt egner seg for mer effektiv anvendelse av thorium fremover.

Thorium er ca. 4 ganger mer vanlig forekommende enn uran i jordskorpa. Store thoriumforekomster finnes mange steder i verden. De største forekomstene finnes blant annet i USA, Australia, Brasil, India og i Norge – nærmere bestemt i Fensfeltet ved Ulefoss i Telemark. I denne sammenheng er Norge unikt i Europa som eneste land med en av verdens største thoriumressurser. Dette er grunnen til at IFE ser det som en nasjonal oppgave å engasjere seg i ulike aktiviteter knyttet til forskning på thorium som energikilde.

IFEs aktiviteter innenfor thorium

Thoriumrapporter

IFE deltok i Thoriumutvalget som kom med sin rapport «Thorium som energikilde – Muligheter for Norge» i 2008. Deres anbefalinger er oppsummert i 9 punkter med sluttkommentarer: «…at nåværende kunnskap om thoriumbasert energiproduksjon og geologien ikke er solide nok til å gi en endelig vurdering av verdien for Norge…..Utvalget anbefaler at muligheten for thorium holdes åpen siden den representerer et interessant komplement til uranmuligheten for å styrke kjernekraftens bærekraftighet».
Thoriumutvalgets rapport, 2008. (pdf)

IFE har gjort flere forsøk på å følge opp anbefalingene ved bl.a. å sende søknader til NFR. Men siden thorium som energikilde ikke er nevnt tematisk i NFRs programmer, har det foreløpig ikke vært mulig å etablere større nasjonale FOU programmer.

I 2012 kom rapporten «Thorium – En framtidsressurs i Oslofjordregionen?» delfinansiert av Oslofjordfondet. Den sammenfatter informasjon til bruk for ulike beslutningstakere og gir anbefalinger om tiltak knyttet til ressursene i Fensfeltet samt hva som bør gjøres for at thorium kan tas i mer utstrakt bruk som kjernebrensel. På bakgrunn av denne rapporten har flere politikere i Norge fattet ny interesse for thorium og tar til orde for at FOU programmer bør etableres.
Thoriumrapport, 2012 (pdf)

Testing av thorium i Haldenreaktoren

I 2013 startet et prosjekt for testing av thorium i Haldenreaktoren for Thor Energy. Formålet er å kvalifisere thorium som brensel i dagens lettvannsreaktorer. Siden IFE har lang erfaring med å framskaffe sikkerhetsdata for uranbrensel, er det helt naturlig å foreta tilsvarende målinger og analyser for thorium. Dette arbeidet vil strekke seg over minst 5 år siden det krever bestråling over lang tid for å skaffe tilstrekkelig informasjon om brenselets oppførsel.   Dette prosjektet vil være et viktig grunnlag for beslutning om framtidens bruk av thorium i kjernekraftindustrien.

BBC-reportasje om thorium-eksperimentene i Haldenreaktoren (31. oktober 2013)

Oppsummering

Internasjonalt er det økende interesse for bruk av thorium som energiressurs. Det gjelder først og fremst India som selv har store thoriumressurser. Men Kina og Japan er også aktive i å utvikle reaktorteknologi som egner seg spesielt godt for bruk av thorium. For øvrig er det flere initiativ, f.eks. The International Thorium Energy Organisation og International Thorium Molten-Salt Forum.
http://www.itheo.org/
http://msr21.fc2web.com/english.htm

IFEs aktiviteter innen forskning på thorium vil på kort sikt omfatte brenselstester i Haldenreaktoren for utnyttelse av thorium som supplement til uran i dagens reaktorer. På litt lengre sikt vil det være av interesse for IFE å involvere seg i hydrometallurgisk forskning for å ekstrahere thorium fra bergarter, og å delta i utvikling av forbedret separasjonskjemi for opparbeidelse av fissilt uran 233. Siden Norge har betydelige thoriumressurser i verdensmålestokk, vil det være av stor interesse å følge med i den internasjonale utviklingen. Det er IFEs syn at det bør etableres et nasjonalt program for forskning på thorium.

>>Les mer om thorium

2013-05-27 Øivind Berg