IFEs vedtekter

Vedtekter for stiftelsen Institutt for energiteknikk (IFE)

Org. nr.:       NO 959 432 538

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 18. mai 2001
(§5 og 6 endret og godkjent av styret i styremøter 18. juni og 21. septmber 2002
§5, 4. ledd endret og godkjent av styret i styremøter 10. mars og 22. juni 2005)
§3 endret og godkjent av styret i styremøter 20. desember 2007 og 12. mars 2008
§5 endret og godkjent av styret i styremøter 2., 20. desember 2017 og 13. februar 2018)

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er "Institutt for energiteknikk". Den er opprettet ved kgl. resolusjon av
25. september 1953 og underlagt Stiftelsesloven.

§ 2 Sete

Stiftelsens sete er i Skedsmo kommune.

§ 3 Formål

Stiftelsens formål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling på energiområdet og på andre områder der stiftelsens kompetanse særlig egner seg, samt andre aktiviteter som står i forbindelse hermed, herunder samarbeid med, deltakelse og eierskap i andre selskaper og organisasjoner.

§ 4 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 18.000.000,-.

§ 5 Styrets sammensetning

Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer.

a)      Styrets leder og fire styremedlemmer oppnevnes av Nærings- og fiskeridepartementet. Disse fem styremedlemmene skal ikke være ansatt ved stiftelsen og være balansert sammensatt fra næringsliv, forsknings-, høyskole- eller universitetsmiljø og offentlig forvaltning.

b)      To styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant arbeidstakerne ved stiftelsen.

c)      Styret velger selv sin nestleder.

Styremedlemmene og varamedlemmene tjenestegjør i 3 år av gangen. Varamedlemmene er personlige og møter i styret med fulle rettigheter og plikter ved forfall fra respektive ansatte-valgte medlemmer.

Avslutter de ansattes styremedlemmer eller varamedlemmer sitt arbeidsforhold ved stiftelsen, skal det velges nye ansatterepresentanter eller vararepresentanter, som skal tjenestegjøre resten av inneværende 3-års periode.

Styret skal ha godtgjørelse for sitt arbeid, innenfor det som utbetales for tilsvarende styrearbeid i Norge. Styret fastsetter selv godtgjørelsen.

§ 6 Styrets virksomhet

Styret er stiftelsens høyeste organ og det skal forvalte og representere stiftelsen i alle anliggender.

Styret skal tilrettelegge for virksomhet i overensstemmelse med stiftelsens formål ved å behandle strategier og planer, godkjenne budsjetter, påse sunn økonomisk drift og sikre opplegg av forsvarlige økonomiske reserver.

Styret skal sørge for at det føres regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, samt inntekter og utgifter. Regnskapene skal revideres av statsautorisert revisor eller Riksrevisjonen. Revisorvalget skal godkjennes av Norges forskningsråd. Styret skal videre avgi rapporter, regnskap etc. som er pålagt stiftelsen ved eller av eksterne myndigheter.

Styret ansetter og avsetter administrerende direktør, og fastsetter vedkommendes instruks og vilkår.

Styret skal for øvrig utføre oppgaver som fremgår av lov, forskrift og disse vedtekter.

§ 7 Signatur

Stiftelsen tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan delegere denne myndigheten til administrerende direktør.

§ 8 Styrets møter

Styrets leder, eller den han bemyndiger til det, eller minst to av styremedlemmene, innkaller til styremøter. Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige medlemmer er til stede.

Administrerende direktør deltar i styremøtene uten stemmerett. Styrets beslutninger fattes med simpelt flertall av de tilstedeværende styremedlemmer eller ved stemmelikhet det møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal undertegnes av de deltagende styremedlemmene.

§ 9 Administrerende direktørs gjøremål

Administrerende direktør har den daglige ledelsen av stiftelsen og forbereder de saker som skal behandles i styret. Han ansetter og avsetter stiftelsens personale.

§ 10 Endring av vedtektene

Når de vilkår som er nevnt i Stiftelseslovens § 46 og § 49 er oppfylt, kan Styret med 2/3 flertall av samtlige styremedlemmer beslutte å endre vedtektene. Beslutningen må tas i to styremøter sammenkalt med minst to måneders mellomrom. Endringer i denne bestemmelse (§ 10), i § 12 (oppløsning) og i § 3 (formålsparagrafen) må for å være gyldig godkjennes av Norges forskningsråd. Endringen(e) skal deretter godkjennes av Stiftelsestilsynet i henhold til Stiftelseslovens § 51.

§ 11 Kontroll av statsmidler

Riksrevisjonen og Norges forskningsråd skal ha adgang til å kontrollere at bevilgede statsmidler brukes etter forutsetningene, og har rett til å kreve alle nødvendige opplysninger for denne kontroll. Riksrevisjonen kan i den utstrekning som er nødvendig, selv foreta undersøkelser hos stiftelsen.

§ 12 Oppløsing

Når de vilkår som er nevnt i Stiftelsesloven § 46 og § 49 er oppfylt, kan Styret med 2/3 flertall av samtlige styremedlemmer beslutte at stiftelsen skal oppløses dersom formålet ikke lenger lar seg oppfylle, eller dersom det av andre grunner ikke er mulig å drive virksomheten videre. Beslutningen må tas i to styremøter sammenkalt med minst tre måneders mellomrom. Ved oppløsing skal stiftelsens midler disponeres slik Norges forskningsråd bestemmer, fortrinnsvis slik at det formål stiftelsen har søkt å tjene blir tilgodesett best mulig. Oppløsning skal deretter godkjennes av Stiftelsestilsynet i henhold til Stiftelsesloven § 51.