Overføringen av gammelt behandlet radioaktivt avfall til Himdalen er nå fullført!

Fram til det kombinerte lager og deponi for lav- og middelsaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen åpnet i september 1998 var IFE, Kjeller et nasjonalt oppbevaringssted for denne type avfall. Av Trond E. Bøe og Bjørg Andresen

ife

Bildet viser plassering av tønner og andre avfallsbeholdere i KLDRA, Himdalen

I tillegg til å ta hånd om driftsavfall som kom fra Haldenreaktoren, JEEP II, metallurgisk laboratorium og isotopproduksjon, var IFE også pålagt ansvaret for håndtering og lagring av alt annet avfall fra ulike brukergrupper i Norge. Dette har i alt vesentlig dreid seg om radioaktive løsninger brukt ved sykehus for diagnostiske eller terapeutiske formål, kasserte strålekilder brukt i verksted- og prosessindustrien for ulike former for prosesstyring og kontroll, kilder og radioaktive løsninger brukt til FoU formål og diverse strålekilder fra Forsvaret. Formålet med selve avfallsbehandlingen har vært og er å redusere volumet slik at lagringsmengden blir minst mulig, og deretter kapsle avfallet inn slik at det blir egnet for betryggende deponering eller eventuelt langtidslagring.

Selv om det alltid har vært et mål å redusere avfallsvolumet så mye som mulig, ble det allerede på slutten av 60-tallet klart at IFEs lagringskapasitet for lav- og middelsaktivt avfall var i ferd med å bli sprengt. Kapasitetsproblemer var årsaken til at IFE etter inngående sikkerhetsvurderinger sendte søknad til Statens institutt for strålehygiene (SIS, nå Statens strålevern) om tillatelse til nedgraving av ca. 1000 avfallstønner (totalt ca 8700 GBq, 1970). Tillatelse til dette ble gitt i brev fra SIS den 22. juni 1970. Søknad om en mindre utvidelse av deponiet til også å inkludere 19 enheter kontaminert metallavfall fra Halden-reaktoren og JEEP I-reaktoren ble sendt seinere på året. Tillatelse til denne utvidelsen av deponiet ble gitt av SIS 9. november 1970. Nedgravingen av de ca. 1000 tønnene og 19 andre enhetene ble fullført høsten 1970.

I oktober 1989 ble det nedsatt et utvalg for å utrede behovet for et nytt nasjonalt avfallsdeponi. Kveseth-utvalget la fram sin innstilling i 1991. Utvalget anbefalte primært at det burde opprettes et nasjonalt deponi i Killingdal gruver i Sør- Ttrøndelag, subsidiært at det ble bygd en ny fjellhall nær Kjeller. Utvalget foreslo i tillegg at IFE skulle stå for driften av deponiet, samt ta seg av mottak, pakking og transport av avfall for deponiet. Etter en lang politisk behandling vedtok Stortinget i april 1994 å bygge det kombinerte anlegget for lager og deponi i Himdalen. Praktisk forskjell mellom deponi og lager er at radioaktive stoffer med særlig lang halveringstid (for eksempel plutonium) oppbevares slik at det kan inspiseres og eventuelt tas ut av lageret igjen. Konsesjonen for bygging av anlegget ble gitt til Statsbygg i februar 1997, og IFE fikk konsesjon for drift av anlegget i april 1998. Det tok ytterligere nestn ett år før avtale mellom Statsbygg som eier og IFE som driftsansvarlig, og avtale mellom Nærings og Handelsdepartementet og IFE om drift av anlegget var på plass, men 17. mars 1999 ble de første tønnene transportert til Himdalen.

Ved åpningen av KLDRA i september 1998 var det i tillegg til de ca 1000 nedgravde tønnene lagret ca 1300 tønneekvivalenter behandlet radioaktivt avfall i Lagerbygg II og 850 i Lagerbygg I på IFE, Kjeller.

Oppgravingen av de nedgravde tønnene ble gjennomført høsten 2001, hvor de gamle tønnene ble satt ned i større tønner og rommet mellom ble fylt med betong. Disse tønnene ble så transportert til Himdalen. I tillegg til overflyttingen av oppgravde tønner er nå også alle gamle tønner og andre beholdere med behandlet avfall fra Lagerbygg II og I overflyttet til Himdalen. Totalt er det i mars 2004 plassert ca 3900 tønneekvivalenter i Himdalen. Dette er i tillegg til gammelt, behandlet avfall også inkludert nytt, produsert avfall i perioden. Deponiet skal drives fram til 2030 og har en totalkapasitet på 7500 tønneekvivalenter i deponidelen. I tillegg har lagerdelen også en kapasitet på 2500 tønneekvivalenter. Her er det i dag plassert 157 tønner. Disse tønnene vil det senere tas stilling til om skal støpes inn eller overføres til et annet deponi.

I forbindelse med opprydningen langs NALFA ledningen og i Nitelva, ble en større mengde leire/slam gravd opp og fraktet til IFE. All masse som inneholdt aktivitetsmengder over friklassingsgrensene, er blandet med betong og støpt inn i Himdalen.

Radavfallsanlegget på Kjeller vil fortsette å behandle årlig tilvekst av radioaktivt avfall. Dette er forventet å utgjøre ca 120 tønneekvivalenter årlig. Stor usikkerhet er imidlertid knyttet til dette antallet, spesielt fordi mengde avfall fra eksterne brukere har vært økende i de seinere år. Radavfallsanlegget vil i fremtiden i tillegg fortsette oppryddingen av gammelt avfall, for eksempel solidifisering av uranløsninger og opprydding av restene av uran-renseanlegget.

Einar E. Madsen 2004-04-13