Overvåking av utslipp av radioaktive stoffer, IFE-Halden

Utslippsstatistikk og kvartalsvise oversikter over utslipp finnes under Nedlastbare filer

1. Utslipp til luft

De potensielle kilder som forårsaker utslipp til luft er:

  • Ventilering av reaktorhallen
  • Ventilering av bunker for brukt reaktorbrensel
  • Ventilering av metallurgisk laboratorium

Utgående luft fra disse potensielle kilder er filtrert gjennom fin-, absolutt- og kullfiltre og er kontinuerlig overvåket før den forlater anlegget. Reaktoren representerer det største potensialet for et utslipp og som konsekvens av dette, er ventilasjonsluften fra reaktoranlegget kontinuerlig overvåket av instrumenter som automatisk kan utløse utslippsbegrensende aksjoner. Det er gjennomført med to detektorer på utsiden av ventilasjonskanalen fra reaktoranlegget som, når de registrerer aktivitet over gitte verdier, automatisk stanser viftene og stenger ventilasjonskanalene ved hjelp av 8 ventiler, 4 på inngående- og 4 på utgående kanal. På den måten holdes den kontaminerte luften inne i fjellanlegget.

De andre kildene representerer meget små potensialer i forhold til reaktoren og utslipp fra disse vil være meget begrenset.

Etterfølgende tabell viser metodene for måling av utslipp av radionuklider til luft fra IFEs anlegg i Halden.

Tritium En utfrysningsprøve av fuktighet i utgående ventilasjonskanal tas hver virkedag, analyseres for innhold av tritium og tritiumkonsentrasjonen i utgående luft beregnes. Utslippet i perioden mellom to prøvetakinger beregnes som gjennomsnittet av de to målinger av tritiumkonsentrasjonen, multiplisert med den totale luftmengde som har gått gjennom ventilasjonskanalen.
Ar-41 Ar-41 produseres hovedsaklig i luftvolumet på utsiden av reaktortankveggen. Som standard benyttes en produksjonsrate på 70 MBq per MWt (mega watt timer) kjørt reaktor. Verdien på reaktoreffekt lagres hvert minutt i en databank, og Ar-41 beregnes ved en integrasjon av effektdataene.
Xenon og krypton isotoper Edelgasser og tritium i ventilasjonskanalen fra reaktorhallen overvåkes av to gassmonitorer, og signalene lagres hvert minutt i en databank. Et PC-program benyttes til integrasjon av gassmonitorlesningen. Bidraget fra tritium og Ar-41 (se ovenfor) utgjør et basisnivå på gassmonitorene. Resterende avlesning kommer fra xenon- og kryptonisotoper. Det er fastsatt standard fordelinger av de enkelte nuklider for stopp- og kjøreperioder. For ekstraordinære utslipp måles nuklidefordelingen spesielt.
Jodisotoper Jodmålinger på utgående luft fra reaktorhall og brenselbunker foretas på kullpatroner som skiftes ukentlig.
Partikkelbåren aktivitet Luft fra utgående ventilasjon fra reaktorhall og brenselbunker samles på papirfiltre, som skiftes ukentlig og måles for alfa-aktivitet og gammaemittere.

2. Utslipp til vann

Avløpsvann fra anlegget ledes i et tett rør til en av kommunens overvannsledninger som fører vannet direkte til elva Tista. Dette avløpsvannet kan deles i to kategorier :

  • Vann som ledes om forsinkelsestankene
  • Kjølevann

Vann som har et potensiale for innhold av radionuklider ledes om èn av tre forsinkelsestanker. Hver tank rommer 10 m3 vann. Det er tre hovedkilder til kontaminert vann som kommer til disse tankene:

  1. Innsig av vann gjennom fjellet samt vann fra noen kjølere samles på det laveste punktet i fjellhallen og pumpes derfra til forsinkelsestankene
  2. Vann fra vaskeriet for kontaminert tøy, etter filtrering
  3. Vann fra vaskeriet for kontaminert utstyr, etter filtrering og inndamping

Et overløpsrør i forsinkelsestanken sørger for at den er halvfull til enhver tid. Vannet monitoreres kontinuerlig ved hjelp av to gammamonitorer. Dersom disse registrerer aktivitetsnivåer over en satt alarmgrense, stenges automatisk ventilen for utgående vann fra forsinkelsestanken. Vannet blir da samlet i tankene til aktivitetsnivået er akseptabelt for utslipp.

Kjølevannet er vann som er brukt til de mange kjølere i anlegget. I og med at dette utgjør betydelige mengder vann som ikke inneholder aktivitet, ledes dette i et eget rør utenom forsinkelsestankene. Kjølevannet overvåkes kontinuerlig med en gammamonitor i utgående vannledning. Dersom aktivitetsnivået i vannet skulle overstige en grense, vil overføringen av vannet til det kommunale nettet bli stanset, og vannet vil bli midlertidig omdirigert til forsinkelsestankene mens reaktoren kjøres ned, og forbruket av kjølevann reduseres til et minimum.

Etterfølgende tabell viser metodene for måling av utslipp av radionuklider til vann fra IFEs anlegg i Halden.

Vann fra
forsinkelsestanker

Vann fra forsinkelsestankene analyseres hver virkedag for innhold av tritium, som sammen med måling av vannmengden som passerer tankene, gir utslipp av tritium. Videre tas en liter vann fra forsinkelsestankene hver virkedag gjennom en måned, tilsammen 20 - 22 liter, dampes inn og tørrstoffet analyseres for gammaemittere. Med total vannmengde som passerer tankene beregnes utslippet av de enkelte nuklider. Ekstraordinære utslipp analyseres spesielt, og bidraget til utslippet beregnes.
Kjølevann Det tas daglige prøver av kjølevannet, som både måles for tritium og analyseres for gammaemittere.