Kjernekraft og atomsikkerhet

Reaktordrift og vedlikehold

Avdeling for Reaktordrift og vedlikehold i Halden har ansvaret for operasjon, konstruksjon, installasjon og vedlikehold av alle reaktorens hovedsystemer, hjelpesystemer og eksperimentalsystemer.
Kontakt

Mjønes, Geir

Avdelingsleder

 

Driften av Haldenreaktoren er konsesjonspliktig i henhold til norsk lov. Drift av anlegget forutsetter at en rekke sikkerhetsmessige krav og vilkår etterleves, dokumenteres og rapporteres til Statens strålevern som er IFEs tilsynsmyndighet. Et viktig underlag for dette er reaktoranleggets sikkerhetsrapport.

Reaktoranlegget er underlagt kontroll og godkjenning i overensstemmelse med krav fastlagt av tilsynsmyndighetene. Dette betyr bl.a. tilstandskontroll av anleggets trykkpåkjente deler hvor reaktortanken, varmevekslere, samt øvrige tanker og rør blir undersøkt.

Avdelingen installerer eksperimentalutstyr for at eksperimenter skal kunne gjennomføres i henhold til kundenes og myndighetenes krav. Videre utføres vedlikehold og utbedring av reaktoren og tilhørende rør og komponenter.
Kontrollrommet ved reaktoren er døgnkontinuerlig bemannet fra avdelingen.

Alle nye systemer og endringer av eksisterende systemer på anlegget skal behandles i IFEs interne sikkerhetskomité før igangsettelse. Sikkerhetskomitéen skal påse at Instituttets sikkerhetsarbeid følger anerkjente sikkerhetsregler, og at Instituttet følger de pålegg og krav som er gitt i konsesjonen, lover, forskrifter og interne retningslinjer.

Avdelingen ledes av Driftssjef som også har ansvaret som avdelingsleder. I Driftssjefens fravær vil stedfortreder overta ansvaret.

Avdelingen er bemanningsmessig IFEs største avdeling med ca. 60 ansatte.

Avdelingen er inndelt i 4 driftsgrupper:

Reaktoroperasjon

Design & utvikling

Reaktorkjemi

Vedlikehold & installasjon