Historien om OLGA

OLGA er et beregningsprogram for å simulere transport av en blanding av olje, gass og vann gjennom samme transportledning. Utbyggings-løsninger med slik flerfasetransport blir vesentlig billigere enn ved å separere gass, olje og vann offshore og transportere olje og gass hver for seg.

Tidlig historie
Utviklingen av OLGA startet allerede i 1979. Ideen ble unnfanget og utviklet av 2 forskere på IFE, Dag Malnes (i dag pensjonert) og Kjell Bendiksen (IFEs administrerende direktør 1995 - 1. mai 2010). Kjell Bendiksen skrev den første versjonen av OLGA, som ble døpt i mai 1980. Utviklingen frem til og med 1982 var finansiert av Statoil. Allerede i den tidlige perioden ble programmet brukt til praktisk problemløsning for Statoil.

Langvarig samarbeid mellom SINTEF og IFE
I perioden 1983 til 1992 fulgte flere store flerklientprosjekter der IFE og SINTEF samarbeidet. Arbeidsfordelingen mellom SINTEF og IFE var at SINTEF utførte flerfasemålinger in sitt storskalaanlegg på Tiller i Trondheim, som hadde blitt finansiert av Esso Norge,  mens IFE hadde ansvaret for utviklingen av OLGA.

OLGA-arbeidet bestod i utvikling av fysiske strømningsmodeller som ble tilpasset måledataene fra Tiller, utvikling av numeriske metoder for å løse modellene, og implementering av modellene som datamaskinkode for praktiske anvendelser. Modelleringsarbeidet på IFE identifiserte parameterområder der det var størst behov for å forbedre OLGA, og denne aktiviteten styrte i stor grad hvilke forsøk som skulle gjøres på Tiller.

Kommersialisering gjennom Scandpower
I flerklientprosjektene var OLGA til å begynne med eid av SINTEF og IFE i fellesskap gjennom firmaet Multiflow AS. Deretter overtok sponsorene eierskapet, og i 1993 fikk Scandpower AS (senere SPT Group AS) rett til å kommersialisere OLGA.

Videre utvikling finansiert av Statoil, Saga og Norsk Hydro
I 1993 inngikk Statoil en avtale med IFE og SINTEF om å fortsette en stor satsing på utvikling av flerfaseteknologi. Dette arbeidet pågikk i 5 år; de tre siste årene av perioden også i samarbeid med Norsk Hydro og Saga Petroleum.

OVIP-prosjektet
OVIP (OLGA Verification and Improvement Project) videreførte OLGA-arbeidet med utgangspunkt i resultatene fra Statoil-Hydro-Saga-prosjektet. OVIP er et samarbeid mellom SPT Group AS og IFE, som bl.a. har resultert i den sterkt forbedrete OLGA2000 versjonen (i 1999). OVIP er fortsatt et livskraftig flerklient-prosjekt.

HORIZON og veien videre
I 2003 etablerte IFE og SPT Group et stort utviklingsprosjekt som fikk navnet HORIZON, med det mål å erstatte mange av de empiriske korrelasjonene i OLGA med modeller basert på mer fundamental fysikk. Dette forbedrer OLGAs evne til å beregne nøyaktig over et større parameter­område. HORIZON-programmets 2. fase avsluttes våren 2013, med en total investering fra industrien på over 100 millioner NOK. Denne type videreutvikling vil deretter fortsette i flere mindre prosjekter som er under planlegging.

Laboratorieforsøk på IFE
IFE har bygget opp spesialiserte laboratorier for studier av flerfasestrømning. I disse laboratoriene kan det gjøres svært detaljerte målinger ved hjelp av avanserte måleinstrumenter. På denne måten skaffes verdifull informasjon for videreutvikling av modellene i OLGA.

Et verdensledende produkt
SPT Group AS har nå de kommersielle rettighetene til OLGA og har etablert OLGA som et verdensledende produkt, med en dominerende markedsandel, og har gjort OLGA til et viktig verktøy for et stort antall inter­nasjonale olje- og ingeniørselskaper. Samarbeidet mellom SPT Group AS og IFE har resultert i en rekke utviklingsaktiviteter som sikrer at OLGA kontinuerlig forbedres og utvider sitt bruksområde.

I 2012 ble SPT Group AS kjøpt av det store, internasjonale leverandør­selskapet Schlumberger for et betydelig beløp. OLGA-historien fortsetter …