Bergarten anortositt, potensiale for ny industri i Norge

Bergarten anorthositt og Nordsjøgass er to store norske naturressurser som kombineres i IFEs integrerte industrikonsept. Konseptet gir nye muligheter for fremtidig næringsutvikling og verdiskapning i Norge. Anorthositt gir kalsium, aluminium og silisium. Nordsjøgassen gir grunnlag for produksjon av energi, ammoniakk (NH3), salpetersyre (HNO3) og CO2 som alle er nødvendige ingredienser i industrikonseptet. Salpetersyre brukes til å løse anorthositten, ammoniakk og CO2 til utfelling av verdiproduktene.

Salpetersyre og ammoniakk brukes til produksjon av nitratgjødsel. På vei frem til gjødselsproduksjonen kan imidlertid de samme kjemikaliene lånes til bruk i IFE's industrikonsept. Kjemikaliene vil ikke forbrukes, men kan tas ut for videre bruk i siste ledd av prosessen. Industrikonseptet krever dermed ingen økt produksjon av salpetersyre og ammoniakk i forhold til det som allerede brukes til produksjon av nitratgjødsel.

Ved å løse anorthositt i salpetersyre blir det igjen en uløselig silika rest. Dette er hovedsakelig amorft silika med høy spesifikk overflate. Silika-forbindelsen kan brukes til vannrensing, som tilsetting i betong, som filler i bildekk og maling og som utgangspunkt for fremstilling av ren silika. Optimal utnyttelse av silika- forbindelsen vil være en utfordring for norsk FoU og næringsliv.

Aluminiumoksid (Al2O3 – råstoff for aluminiumsindustrien) utvinnes fra bauxitt ved bruk av Bayer-prosessen. I Bayer-prosessen genereres også et avfallsprodukt ”red mud” uten egenverdi. Norsk aluminiumsindustri importerer årlig ca 2 mill. tonn aluminiumsoksid fra bauxitt. Dagens import kan erstattes av aluminiumsoksid produsert i IFEs industrikonsept. I tillegg til råstoff til aluminiumsindustrien kan aluminium fra anorthositten også brukes som brannhemmer i plast og til abrasiver og keramer.

I IFEs industrikonsept er også klimagassen CO2 et verdifullt kjemikalie. Ved å tilsette CO2 for eksempel fra et gasskraftverk vil kalsiumkarbonat (CaCO3) felles ut. Utfelt kalsiumkarbonat av rett kvalitet er etterspurt på verdensmarkedet til bruk i papirproduksjon. Karbonatet kan også brukes som råstoff i sementindustrien og som et miljøkjemikalie til nøytralisering av sur nedbør.

Anorthositten, som inneholder 30 – 35 % aluminiumsoksid, har tidligere vært undersøkt som råstoff for fremstilling av aluminiumoksid til aluminiumsindustrien i Anortal-prosjektet, utført ved IFE i perioden 1976 – 1983. Anortal-prosessen basert på anorthositt var ikke lønnsom i forhold til den tradisjonelle Bayer-prosessen med bauxitt som råstoff. I foreslått nytt industrikonsept er imidlertid utlaking med saltsyre erstattet med utlakning med salpetersyre, og det er antatt at aluminiumoksid kan produseres fra anorthositten direkte uten bruk av en Bayer-prosess. I tillegg produseres andre verdiprodukter fra anorthositten som gjør at foreslått industrikonsept har gode muligheter for økt lønnsomhet i forhold til andre sammenlignbare prosesser.

IFE ønsker å gjennomføre innledende forsøk for å kunne vurdere konseptets levedyktighet og for eventuelt å kunne fremlegge et fullstendig prosessforslag. Resultatene av prosjektet skal danne grunnlag for detaljert evaluering av konseptets økonomiske-, teknologiske- og miljømessige konsekvenser, samt oppbygging og drift av pilotanlegg.