Strålevernkoordinator for bruk av radioaktive kilder og håndtering av LRA/NORM

Kurset vil belyse strålevernsforhold i forbindelse med:

 • håndtering av lavradioaktive avleiringer
 • oljebrønnslogging
 • industriell radiografi
 • kontrollkildeinstallasjoner
 • andre aktiviteter så som sporstoffsundersøkelser, «pig tracking» og bruk av pip-tags

Andre temaer som kan være aktuelle er strålevern i forbindelse med åpne kilder (laboratoriearbeid for eksempel) eller bruk av røntgen. Vi tilpasser kursens innhold til kunden.

Kurset består av forelesninger, regneøvelser og laboratorieøvelser. Emner som tas opp er:

 • Grunnleggende fysikk
 • Radioaktivitet
 • Ioniserende stråling
 • Vårt strålingsmiljø
 • Doser
 • Måling av ioniserende stråling
 • Persondosimetri
 • Strålebiologi og helseeffekter
 • Strålevernsprinsipper
 • Strålevernstiltak
 • Uhellsscenarier
 • Transport av radioaktivt materiale
 • Lover og regelverk
 • Håndtering av radioaktivt avfall

Kursene vil ta for seg begrepene radioaktivitet og stråling, de stråledoser en utsettes for når en utsettes for ioniserende stråling, og de helsemessige effekter stråling kan medføre.

Målsetningen er å:

 • gi økt kunnskap om stråling og radioaktivitet
 • gi et realistisk bilde av helsefare forbundet med ioniserende stråling
 • forhindre engstelse og usikkerhet i forbindelse med arbeid som involverer radioaktivitet
 • bidra til at stråling og radioaktivitet behandles med respekt føre til at arbeidsrutiner legges opp slik at eksponering til enkeltpersoner og antall som eksponeres blir så liten som praktisk mulig (ALARA)

Kurset har en varighet på tre dager og kjøres normalt 2 ganger per semester. Det arrangeres vanligvis ved Institutt for energiteknikk på Kjeller, men kan etter avtale arrangeres hos kunden.

Kontakt: stralevernkurs(a)ife.no