Overvåking av utslipp av radioaktive stoffer fra IFE-Kjeller

Kontakt
 

SedimentDet er to utslippsveier fra instituttets anlegg til omgivelsene. Den ene går gjennom ventilasjonsanleggene til atmosfæren, den andre til Nitelva gjennom instituttets spesielle utslippsledning, NALFA-ledningen (Ny Avfallsledning for Lavaktivt Flytende Avfall). Instituttet har tillatelse til disse utslippene fra Statens Strålevern. Utslippsgrensene er knyttet til effektiv dose til utsatt befolkningsgruppe som følge av utslippet. Disse grenseverdiene er:

 • Fra utslipp til atmosfæren totalt: 100 mikroSv/år
 • Fra utslipp til atmosfæren av jodisotoper: 10 mikroSv/år
 • Fra utslipp til vann totalt: 1 mikroSv/år

Vilkår i tillatelsen sier at instituttet skal kontrollere omfanget av radioaktive stoffer i omgivelsene innenfor og utenfor IFEs område. IFE skal i årlige rapporter redegjøre for undersøkelser som er gjennomført og resultatene som er oppnådd.

Kontroll av utslipp til atmosfæren
Alle utslipp til atmosfæren er under kontinuerlig overvåking. Det er primært bare argon-41, jod-131 og tritium (hydrogen-3) som detekteres, andre nuklider forekommer stort sett ikke i påviselige mengder. Argon-41 utgjør den største delen av utslippet og kommer fra nøytronbestråling av luft i reaktoren JEEP II. Utslippet er proporsjonalt med antall driftstimer ved reaktoren. Tritium dannes ved nøytronbestråling av tungtvann i reaktoren. Jod-131 kommer dels fra reaktoren, noe fra produksjonen av radioaktive legemidler. De siste årene har de største utslippene av jod-131 funnet sted ved tracer-produksjoner eller kontroll av kullfiltrene ved utslippspunktene. Ved alle bygg eller anlegg hvor det håndteres radioaktive stoffer, filtreres ventilasjonsluften i absoluttfiltre og/eller kullfiltre.

For kontroll av eventuell påvirkning av miljøet, innsamles og analyseres følgende prøveslag:

 1. luft - to målepunkter; én gang i uken
 2. nedbør - fem målepunkter; månedsprøver
 3. melk - gårdene Holt/Møien og Skjelver; én gang i uken
 4. gress - fem målepunkter inne på IFEs område, seks målepunkter utenfor IFE; fire ganger i løpet av sommerhalvåret
 5. jordbruksprodukter - gårdene Hol/Møien og Brøter (jordene inne på IFEs område)

Kontroll av lavaktivt avløpsvann til Nitelva
Lavaktivt avfallsvann blir sluppet ut fra Radavfallsanlegget til Nitelva. Prøver av avfallsvannet kontrolleres av Avdeling Miljø- og strålevern, før godkjennelse for utslipp blir gitt. Utslippsstedet for lavaktivt avløpsvann er like nedenfor Nebbursvollen. Følgende radionuklider kan vanligvis forekomme i vannutslippene: tritium, kobolt-60, sink-65, strontium-90, cesium-134 og cesium-137.

For kontroll av eventuell påvirkning av elvemiljøet fra utslippene, innsamles og analyseres følgende prøveslag fra Nitelva:

 1. vann - seks prøvepunkter; tre ganger i året
 2. sedimenter - seks prøvepunkter
 3. vannplanter - ett prøvepunkt; to ganger i året
 4. fisk - ett prøvepunkt; to ganger i året

Bortsett fra i slamprøver nær den gamle avløpsledningens utløp er det ikke påvist radioaktive stoffer som stammer fra Instituttets virksomhet. De nuklidene som påvises i andre prøver, stammer fra Tsjernobyl-nedfallet og prøvesprengninger av kjernevåpen i atmosfæren. Det forurensede slammet ved utløpet av den gamle avløpsledningen (NALFA-ledningen) ble i hovedsak fjernet våren 2000. I dette området kan det fremdeles påvises radioaktive stoffer som stammer fra Instituttets virksomhet, men i konsentrasjoner langt under friklassingsgrensen gitt av Statens strålevern.