Energi og miljø

Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)

CenSES er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). Senteret skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å fremme et mer miljøvennlig energisystem. Hovedmålet er å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi.
Kontakt

Espegren, Kari Aamodt

St.f.avdelingsleder/ Seniorforsker

 

CenSES er et samarbeid mellom NTNU, UiO, SINTEF, IFE, NHH, SNF, HiSF og VF. CenSES ønsker å bidra med kunnskap om og analyser av energisystemer og energimarkeder, analyser av effektive politiske virkemidler, innovasjon og kunnskap om aksept og adferd hos ulike sluttbrukere.

IFE er leder for Forskningsområdet Energisystem og marked.  Forskningsområdet utfører numeriske analyser av framtidens energisystemer der det skilles mellom likevektsmodeller som modellerer konkurranse og markedsmakt, og optimeringsmodeller som antar perfekt konkurranse og/eller maksimering av en felles målfunksjon for alle deltakere. Forskningsområdet skal svare på spørsmål som:

  • Hvordan påvirker nasjonale klimamål energisystemet?
  • Hvordan berører ulike overgangsstrategier energiforsyningen, energipriser og klimagassutslipp?
  • Hvordan kan det norske energisystemet bidra til reduksjon av klimagasser i naboland?
  • Hvordan kan energisystemmodeller inkludere aspekt som politisk virkemidler og teknologisk usikkerhet?
  • Hva er vesentlige hindringer for energieffektivitet og hva driver sluttbrukernes energibehov?
  • Hvordan påvirker utviklingen og reguleringen av europeiske energimarkeder de norske og nordiske markedene?

Mer informasjon: http://www.censes.no