Energi og miljø

Energisystemmodell for Norge, TIMES-Norway

TIMES-Norge er en optimaliseringsmodell som beskriver hele det norske energisystemet via ulike energibærere og teknologier. TIMES er en dynamisk modellgenerator utviklet i regi av IEA-ETSAP.
Kontakt

Espegren, Kari Aamodt

St.f.avdelingsleder/ Seniorforsker

 

TIMES-Norge er utviklet av Institutt for energiteknikk (IFE) på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). TIMES-Norway ble lagd i 2008-2009 og er under kontinuerlig utvikling. Rapport IFE/KR/E-2013/001

TIMES-Norge har en detaljert beskrivelse av det norske energisystemet. Modellen minimerer energisystemkostander for å møte fremtidens energibehov til en lavest mulig kostnad. Analyser av modellen brukes som beslutningstøtte for en samfunnsøkonomisk utvikling av fremtidens energisystem, og har vært benyttet i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, herunder i forbindelse med analyser av el.-sertifikatmarkedet, fornybardirektivet og ulike etterspørselsscenarier. Lenke til relevante prosjekter.

Modellen er basert på TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System), en dynamisk modellgenerator utviklet i regi av Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP), implementert av om det internasjonale energibyrået (IEA), som blir kontinuerlig forbedret og oppdatert gjennom det internasjonale ETSAP samarbeidet med deltagelse fra IFE.

Tidshorisonten i modellen er 2015 til 2050, med en fleksibilitet til å analysere de fleste år innenfor denne rammen. TIMES-Norge dekker all landbasert energibruk i Norge, og landet er delt inn i fem regioner (el.-spot-områdene) med utveksling av elektrisitet mellom naboregioner og naboland. Modellen fanger opp konkurransen mellom ulike energibærere, som fossile brensler, fjernvarme, biomasse, avfall og elektrisitet, og samspillet mellom energiproduksjon, energidistribusjon og energibruk.

En styrke ved modellen er den høye tidsoppløsningen som tilrettelegger for en detaljert beskrivelse av tilsig til norsk vannkraft. En annen styrke er den detaljerte beskrivelsen av sluttbruk innen de følgende sektorene; husholdninger, tjenesteyting, industri og transport. Dette gir en god beskrivelse av samspillet ulike sluttbrukssektorer med energiforsyning og energiproduksjon. Inndata til modellen inkluderer blant annet etterspørsel etter fremtidige energitjenester, etterspørselsprofiler, tilgjengelige energiressurser, teknologidata, globale drivstoffpriser, energipolitikk, som skatter og subsidier og begrensinger på drivhusgassutslipp. Modellresultatene tallfester blant annet en samfunnsøkonomisk utforming av energisystemet, inkludert energiproduksjon, energidistribusjon og energibruk, påvirkninger av ulike politiske virkemidler, og en utforming av et bærekraftig energisystem.

Med utgangspunkt i TIMES-Norge er det utviklet TIMES modell av nord Europa i et forskerprosjekt ledet av IFE. Denne modellen dekker energisystemet i de skandinaviske landene; Danmark, Norge og Sverige, og kraftsystemet i Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Modellen bruker en stokastisk modellering av kortsiktig usikkert knyttet til energiproduksjon og energibruk for å verdsette fleksibilitet ved en integrering av ukontrollerbar fornybar kraftproduksjon og for en større grad av elektrifisering av sluttbruk. Hittil er det benyttet en stokastisk modellering av kortsiktig usikkerhet til fornybar kraftproduksjon, oppvarmingsbehov og elektrisitetspriser i omkringliggende land. Denne metodikken gir investeringsbeslutninger som tar hensyn til et utfall av ulike driftssituasjoner som kan forekomme på grunn av ukontrollerbar fornybarkraftproduksjon og kraftetterspørsel.

2017-11-13 Pernille Seljom