IFE Invest

IFE Invest AS (tidligere IFE Venture AS) har ansvar for kommersialisering av intellektuelle rettigheter fra IFE samt porteføljeforvaltning av spin-out virksomheter

Selskapets formål er å eie og forvalte IFE-stiftelsens investeringer. Dette omfatter å eie selskaper som støtter opp under IFE-stiftelsens formål samt kommersialisere og investere i ideer, produkter og tjenester fra IFEs virksomhet, herunder å etablere nye aksjeselskaper og inngå lisensieringsavtaler basert på IFE-teknologi. Selskapet skal forvalte og videreutvikle Selskapets aksjeportefølje, IPR-portefølje, selskapsandeler og virksomhet som naturlig faller inn under dette.

IFE  leverer viktige bidrag til utviklingen av norsk og internasjonalt næringsliv – både gjennom prosjektleveranser og gjennom etablering av nye selskaper basert på teknologi utviklet ved Instituttet. For å styrke arbeidet med kommersialisering, samt å bidra til en mer aktiv forvaltning og utvikling av aksjeselskaper i porteføljen ble IFE Invest AS etablert i 2008. Selskapet er 100% eid av IFE med IFEs styre som generalforsamling. Utover å ivareta IFEs interesser knyttet til verdiskaping innenfor allerede gjennomførte kommersialiseringer, bidrar IFE Invest i tidlig fase av kommersialiseringer med rådgivning og veiledning innen forretningsutvikling og evaluering av det kommersielle potensial og nødvendige ressurser til realisering. Det er også ambisjonen at IFE gjennom IFE Invest skal delta lenger som aktiv eier i kommersialiseringer og derved bygge opp større verdi i den kommersielle portefølje.

IFE og IFE Invest samarbeider gjennom hele kommersialiseringsprosessen.  IFE har ansvaret for prosessen frem til Innovasjonsrådets og administrerende direktørs beslutning om kommersialisering. IFE Invest har ansvaret for kommersialisering, finansiering, selskapsutvikling, samt nedsalg av aksjer og exit.

Kontakt:

Daglig leder Jørgen Lundberg, E-mail: jorgen.lundberg@ife.no, tlf. 906 91 448